ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอ อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 28 ก.ย. 2561 )

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้รับแจ้งจากที่ทำการปกครองอำเภอแม่จริมว่า มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอ อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 709,000.00 บาท (เจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 283,600 บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดน่านเชื่อถือ

            ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ www.nan.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-769050 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 


ปาลิตา วงค์ราช / ข่าว

นิสิตฝึกงานมหาวิทยาลัยพะเยา

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร / เผยแพร่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

จำนวนคนอ่าน 45 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« กุมภาพันธ์ 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน