หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
อบต.ป่าแลวหลวง จ.น่าน สอบราคาจ้างโครงการฉาบผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตถนน (16 ส.ค. 2560)
อบต.ป่าแลวหลวง มีความประสงค์สอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 2 โครงการ (15 ส.ค. 2560)
อบจ.น่าน มีความประสงค์สอบราคาจ้าง โครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบ (8 ส.ค. 2560)
สนง.สหกรณ์จังหวัดน่าน มีความประสงค์สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (8 ส.ค. 2560)
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯน่าน มีความประสงค์สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (8 ส.ค. 2560)
สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดน่าน สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด (7 ส.ค. 2560)
สนง.สถิติจังหวัดน่าน มีความประสงค์สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (3 ส.ค. 2560)
อบต.เปือ มีความประสงค์สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (1 ส.ค. 2560)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน มีความประสงค์จำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด (1 ส.ค. 2560)
สนง.เกษตรจังหวัดน่าน มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ (31 ก.ค. 2560)
กาชาดน่านมีความประสงค์ขายทอดตลาดของรางวัลสลากการกุศล (27 ก.ค. 2560)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ 5 โครงการ (27 ก.ค. 2560)
สนง.เกษตรจังหวัดน่าน มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว (27 ก.ค. 2560)
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน สอบราคาจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ (27 ก.ค. 2560)
อบต. น้ำเกี๋ยน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (27 ก.ค. 2560)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 (ป.ป.ส.ภาค 5)ขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนวน 73 รายการ (24 ก.ค. 2560)
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า (7 ก.ค. 2560)
อบต.น้ำปั้ว จังหวัดน่าน ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน5โครงการ (28 มิ.ย. 2560)
อบต. ป่าแลวหลวง สอบราคาซื้อรถยนต์ 1 คัน (16 มิ.ย. 2560)
บมจ.กสท.โทรคมนาคม สอบราคาจ้างสร้างลาน คสล (13 มิ.ย. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ถัดไป>>