หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดน่าน จัดประชุมแก้ไขปัญหาผลผลิตมะม่วง และเตรียมการบริหารจัดการผลผลิตลำไย ประจำปี 2561 (20/06/2018)
สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการเผยแพร่ สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง” (13/06/2018)
จังหวัดสมุทรสาครเชิญชวนท่องเที่ยวในตำบลพันท้ายสิงห์ (11/06/2018)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 (07/06/2018)
แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1010 สาย น่าน-อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตอนอำเภอทุ่งช้าง-บ้านปอน (06/06/2018)
ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” (01/06/2018)
กระทรวงพลังงาน ชวนสร้างสรรค์ไอเดียส่งบทความ และวีดีทัศน์ด้านพลังงาน (28/05/2018)
องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อยในพื้นที่ (28/05/2018)
จังหวัดน่านแจ้งเตือน พฤติการณ์หลอกลวงให้ราษฎรปลูกอินทผาลัม (24/05/2018)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน รับสมัครนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดน่าน (24/05/2018)
พมจ.น่าน รับสมัครคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น เข้าร่วมประกวดในวันสตรีไทย ประจำปี 2561 (22/05/2018)
องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ได้กำหนดจัดปฏิทินท่องเที่ยว พันท้ายชวนเที่ยว เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (15/05/2018)
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “แนวทางการบริหารความเสี่ยงการประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน” รุ่นที่ 2 – รุ่นที่ 4 (15/05/2018)
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3 (15/05/2018)
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ 4 – รุ่นที่ 6 (15/05/2018)
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 (15/05/2018)
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การป้องกันการทุจริตด้านความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและวินัยทางงบประมาณและการคลังการบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพกับข้อสังเกตของ สตง.” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3 (15/05/2018)
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “กลยุทธ์และข้อควรระวังในการบริหารการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3 (15/05/2018)
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 และ ภ.ง.ด.55) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (15/05/2018)
กรมอุตสาหกรรมเร่งขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตเป็นไปตามกฎหมายแร่ฉบับใหม่ (15/05/2018)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>
 
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 3 คน
Number of Yesterday 25 คน
Number of Lastmonth 221 คน
Total 38,926 คน