FONTSIZE
บอกเล่าเก้าสิบ
ชาวหนองบัวลำภูพึงพอใจต่อโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล แนะอยากให้มีโครงการนี้ต่อไป

วันที่ 24 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 386 คน)

        นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ อนุมัติโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดหนองบัวลำภูได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการจำนวน ๗๓ โครงการ งบประมาณ ๕๗,๖๗๒,๓๙๔ บาท ในพื้นที่ ๖ อำเภอ ๕๘ ตำบล ผลการดำเนินโครงการจากข้อมูล ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดำเนินการเสร็จแล้วทุกโครงการ ได้เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๕๒,๒๖๒,๐๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๑ คณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการฯ โดยแต่งตั้งให้สำนักงานสถิติจังหวัดทำหน้าที่ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านประโยชน์ของโครงการ ความเชื่อมั่นต่อโครงการ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการของประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภู จากการสำรวจครั้งนี้ใช้ตัวอย่าง จำนวน ๖๖๐ คน กระจายไปทุกอำเภอ ผลการสำรวจพบว่า ด้านประโยชน์ของโครงการ ในภาพรวมประชาชนพึงพอใจในระดับมาก ด้านที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร (คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๒) รองลงมาคือ ลดการสุญเสียของผลผลิตทางการเกษตร และการจ้างงานแก่เกษตรกรในชุมชน/หมู่บ้าน ตามลำดับ ด้านความเชื่อมั่นต่อโครงการ พบว่าในภาพรวมประชาชนพึงพอใจในระดับมาก ด้านที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ของโครงการ/กรรมการ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (๔.๐๖) รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ของโครงการ/กรรมการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ (๔.๐๕)และเจ้าหน้าที่โครงการ/กรรมการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบ (๔.๐๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ พบว่าในภาพรวมประชาชนพึงพอใจในระดับมาก พึงพอใจมากที่สุดคือการเข้าร่วมรับฟัง/มีส่วนร่วมในการตัดสินใจดำเนินโครงการ (๔.๑๔) รองลงมาคือ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน (๓.๙๔) และการมีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (๓.๙๐) ตามลำดับ ด้านปัญหาในการดำเนินโครงการ พบว่าในภาพรวมประชาชนพึงพอใจในระดับปานกลาง และด้านที่เห็นว่ามีปัญหามากที่สุดคือ งาน/โครงการไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ (๓.๖๑) และงาน/โครงการอยู่ห่างไกลชุมชน/หมู่บ้าน (๒.๒๗) สำหรับ ข้อเสนอแนะจากการสำรวจครั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ขอให้มีโครงการนี้ต่อไป / ขอให้มีโครงการครอบคลุมครบทุกหมู่บ้าน ส่วนประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชนผู้ตอบแบบสำรวจเห็นว่าโครงการมีประโยชน์ คือชาวบ้านมีงานทำ มีรายได้ ช่วงรอฤดูกาล /มีพื้นที่ที่เป็นสาธารณะประโยชน์เพิ่มขึ้นในชุมชน / ชาวบ้านได้ร่วมมือร่วมแรงกันทำงานเพื่อส่วนรวมทำให้เกิดความสามัคคี และชาวบ้านได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ และข่าวสารระหว่างกัน
        ทางด้านนายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกอำเภอพิจารณาหากเห็นว่าเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ทำให้ประชาชนเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย สามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณในการต่อยอดของโครงการนี้ได้ ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล และทำให้หนองบัวลำภูมุ่งสู่ความ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
************************************
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
เชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ "Bike For Mom" ในวัันที่ 16 ส.ค. 58 พร้อมกันทั่วประเทศ
ชาวหนองบัวลำภูพึงพอใจต่อโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล แนะอยากให้มีโครงการนี้ต่อไป
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “การรู้จักสิทธิหน้าที่พลเมืองและเคารพสิทธิหน้าที่ของผู้อื่น”
ขอเชิญร่วมบวชชีพรหมณ์ และร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องในงานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิตร วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งเป้าสร้างแลนด์มาร์ค (Land mark)
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งเป้าสร้างแลนด์มาร์ค (Land mark)
ขอเชิญร่วมบวชชีพรหมณ์ และร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องในงานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิตร วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
เชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ "Bike For Mom" ในวัันที่ 16 ส.ค. 58 พร้อมกันทั่วประเทศ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “การรู้จักสิทธิหน้าที่พลเมืองและเคารพสิทธิหน้าที่ของผู้อื่น”
ทดสอบ
เชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ "Bike For Mom" ในวัันที่ 16 ส.ค. 58 พร้อมกันทั่วประเทศ
เชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ "Bike For Mom" ในวัันที่ 16 ส.ค. 58 พร้อมกันทั่วประเทศ
ชาวหนองบัวลำภูพึงพอใจต่อโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล แนะอยากให้มีโครงการนี้ต่อไป
ทดสอบ
จำนวนคนอ่าน 387 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *