Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 15 คน
Number of Lastmonth 487 คน
Total 5,993 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
    1     2     3  
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนองคาย ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ รุ่นที่ ๘๕ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ด้านศิลปาชีพ จำนวน ๓๑ แผนก (09/08/2559)
ข่าวน่าสนใจ
หนองคาย จัดโครงการ “ชาวหนองคายร่วมใจ บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เทิดไท้องค์ราชินี ๘๔ พรรษา สภานายิกา สภากาชาดไทย” ประจำปี ๒๕๕๙ (08/08/2559) หนองคาย ประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) (06/07/2559)
หนองคาย ขนส่งหนองคายตรวจนิเทศติดตามงานหน่วยต้นแบบด้านข้อมูลข่าวสาร (06/07/2559) จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันยาเสพติดโลก (๒๖ มิ.ย.๕๙) ประจำปี ๒๕๕๙ “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัย ยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์ (15/06/2559)
     
ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน ๓ อัตรา (09/08/2559)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา จำนวน ๑ อัตรา (๑๑-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙) (22/07/2559)
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๖ เปิดรับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๔ จำนวน ๒ อัตรา (๖-๒๔ มิ.ย.๕๙) (15/06/2559)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายรับพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (19/05/2559)
หมู่บ้านเด็กโสสะ เฉลิมนารินทร์หนองคาย รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก ตำแหน่งครูอนุบาล (19/05/2559)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
อ่านทั้งหมด