Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 3 คน
Number of Lastmonth 4 คน
Total 6,586 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
    1     2     3     4  
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลกุมภาวาปี กำหนดจัดงานประเพณีออกพรรษาแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ (22/09/2559)
ข่าวน่าสนใจ
หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โครงการ เยาวชน จิตอาสาบริการวิชาชีพจากพี่ไปสู่น้อง (15/09/2559) ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำการของศาลปกครองอุดรธานี (31/08/2559)
ขนส่งจังหวัดหนองคาย เข้มงวดตรวจสอบรถรับส่งนักเรียน และขอให้ผู้เจ้าของรถปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้รถรับจ้างรับ-ส่งนักเรียน มาตรา ๒๒ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (25/08/2559) หนองคาย ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ รุ่นที่ ๘๕ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ด้านศิลปาชีพ จำนวน ๓๑ แผนก (09/08/2559)
     
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ สอบราคาจ้างงานก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน แบบผิวขนาดใหญ่มาก หมู่ ๑๑ บ้านภูเงิน ตำบลเฝ้าไร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕ช ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (26/09/2559)
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย สอบราคาชื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท รถตู้โดยสาร (ดีเซล) ระหว่างวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ (23/09/2559)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย เปิดสอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานทำความสะอาดในและนอกอาคาร และพนักงานขับรถยนต์ (ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙) (19/09/2559)
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งพัดลมเพดาน ทาสีภายนอกอาคาร ฯลฯ กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ (19/09/2559)
เรือนจำจังหวัดหนองคาย มีความประสงค์จะขายทอดเศษอาหารคงเหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอรับเอกสารเสนอราคาระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ (19/09/2559)
     
ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย เปิดการสอบคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (26/09/2559)
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๔ อัตรา เปิดรับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ (21/09/2559)
ที่ว่าการปกครองอำเภอเมืองหนองคาย รับสมัครจ้างเหมาบริการลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ธุุรการ ผู้ปฏิบัติงานออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดน ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ อัตรา (13/09/2559)
สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดหนองคาย รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำศาลคลินิกยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ อัตรา (12/09/2559)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน ๓ อัตรา (09/08/2559)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
อ่านทั้งหมด