เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
จังหวัดปทุมธานีจัดบรรยายหัวข้อ “โอกาสความท้าทายและการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” (22/06/2558)
เทศบาลนครรังสิตรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2556 (22/06/2558)
เกษตรและสหกรณ์ปทุมธานีประชุมคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการจัดการสถานการณ์ฝนทิ่งช่วงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22/06/2558)
กรมประมง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จัดงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 27” ที่สุดแห่งการประกวดปลาสวยงาม (19/06/2558)
ผู้ประกอบการค้าอาหารร่วมโครงการการอาหารปลอดภัยจังหวัดปทุมธานีหวังผู้บริโภคได้อาหารที่สะอาดปลอดภัยจากสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน (19/06/2558)
     
ข่าวประกวดราคาข่าวรับสมัครงาน 
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินการ กิจกรรมที่ ๓ ทำเป็นเห็นผลชุมชนทำได้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำ เจ้าพระยา/ป่าสักตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ก (25/05/2558)
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.............../๒๕๕๘การจ้างดำเนินกิจกรรมที่ ๓ ทำเป็นเห็นผล ชุมชนทำได้ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำ”ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอ (23/03/2558)
ร่างรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference:TOR)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (23/03/2558)