ร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในภาคใต้
ข่าวรอบเมืองพังงา
สมศ. รายงานผลการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่จังหวัดพังงา รอบสาม

วันที่ 25 ม.ค. 2556 )
 
เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ที่วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมือง จ.พังงา นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานกล่าวต้อนรับศาตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สมศ. และคณะ พร้อมกล่าวเปิดการจัดกิจกรรม ผลรอบสาม เพื่อร่วมนิยาม "คุณภาพ” รอบสี่ สมศ.รายงานผลประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ต่อสารธารณชน” การสรุปรายงานผลการประเมินรอบสามของสถานศึกษาในจังหวัดพังงา และบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ประโยชน์ความคาดหวังจากระบบประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ (ABA)” ผลรอบสามเพื่อร่วมนิยาม "คุณภาพ” รอบสี่ โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ภาครัฐและเอกชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้กำหนดให้จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดนำร่องในโครงการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ (Area – Based Assessment : ABA) เพื่อเป็นต้นแบบ (Model) ที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาระบบการประเมินภายนอกอีกรูปแบบหนึ่ง และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละพื้นที่อย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบการประเมินภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมาจะเป็นลักษณะการประเมินแบบกระจายการศึกษาทั่วทั้งประเทศในทุกระดับการศึกษาตามรอบการประเมินที่สถานศึกษาจะได้รับการประเมิน อย่างน้อยหนึ่งครั้งในห้าปี ซึ่งถ้าหากจะสรุปภาพรวมในแต่ละพื้นที่จะต้องรอจนกว่าการประเมินภายนอกในพื้นที่แล้วเสร็จทุกสถานศึกษา ต้องใช้เวลาหลายปี ทำให้บริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่งเปลี่ยนไป ปัญหาและการพัฒนาก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย จึงทำให้ไม่มีฐานข้อมูลที่เพียงพอในการนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้ แต่การประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดพังงารูปแบบใหม่นี้ เป็นการประเมินสถานศึกษาพร้อมกันทั้งจังหวัดภายในเวลาประมาณ ๒-๓ เดือน ทำให้เกิดประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจน สามารถทราบผลการประเมินภาพรวมการจัดการศึกษาของจังหวัด รายสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด พร้อมทั้งมีข้อมูลสนับสนุน ส่งเสริม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาของจังหวัดและสถานศึกษาในท้องที่ที่รับผิดชอบได้ ทั้งนี้ผลการประเมินรอบสามในครั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสถานศึกษาและทุกภาคส่วน จะต้องนำผลการประเมินในครั้งนี้ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของตนเองให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสูงขึ้นด้วย
.......... ส.ปชส.พังงา นายจารุวัฒน์ ราชัย
จำนวนคนอ่าน 256 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 24 คน
Number of Yesterday 49 คน
Number of Lastmonth 1,614 คน
Total 65,162 คน
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com
Thailand Web Stat