..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
ข่าวรอบเมืองพังงา
สมศ. รายงานผลการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่จังหวัดพังงา รอบสาม

วันที่ 25 ม.ค. 2556 )
 
เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ที่วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมือง จ.พังงา นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานกล่าวต้อนรับศาตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สมศ. และคณะ พร้อมกล่าวเปิดการจัดกิจกรรม ผลรอบสาม เพื่อร่วมนิยาม "คุณภาพ” รอบสี่ สมศ.รายงานผลประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ต่อสารธารณชน” การสรุปรายงานผลการประเมินรอบสามของสถานศึกษาในจังหวัดพังงา และบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ประโยชน์ความคาดหวังจากระบบประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ (ABA)” ผลรอบสามเพื่อร่วมนิยาม "คุณภาพ” รอบสี่ โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ภาครัฐและเอกชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้กำหนดให้จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดนำร่องในโครงการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ (Area – Based Assessment : ABA) เพื่อเป็นต้นแบบ (Model) ที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาระบบการประเมินภายนอกอีกรูปแบบหนึ่ง และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละพื้นที่อย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบการประเมินภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมาจะเป็นลักษณะการประเมินแบบกระจายการศึกษาทั่วทั้งประเทศในทุกระดับการศึกษาตามรอบการประเมินที่สถานศึกษาจะได้รับการประเมิน อย่างน้อยหนึ่งครั้งในห้าปี ซึ่งถ้าหากจะสรุปภาพรวมในแต่ละพื้นที่จะต้องรอจนกว่าการประเมินภายนอกในพื้นที่แล้วเสร็จทุกสถานศึกษา ต้องใช้เวลาหลายปี ทำให้บริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่งเปลี่ยนไป ปัญหาและการพัฒนาก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย จึงทำให้ไม่มีฐานข้อมูลที่เพียงพอในการนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้ แต่การประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดพังงารูปแบบใหม่นี้ เป็นการประเมินสถานศึกษาพร้อมกันทั้งจังหวัดภายในเวลาประมาณ ๒-๓ เดือน ทำให้เกิดประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจน สามารถทราบผลการประเมินภาพรวมการจัดการศึกษาของจังหวัด รายสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด พร้อมทั้งมีข้อมูลสนับสนุน ส่งเสริม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาของจังหวัดและสถานศึกษาในท้องที่ที่รับผิดชอบได้ ทั้งนี้ผลการประเมินรอบสามในครั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสถานศึกษาและทุกภาคส่วน จะต้องนำผลการประเมินในครั้งนี้ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของตนเองให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสูงขึ้นด้วย
.......... ส.ปชส.พังงา นายจารุวัฒน์ ราชัย
จำนวนคนอ่าน 323 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat