..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
ประชาสัมพันธ์
พังงาเร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อแก้ปัญหาราคาตกต่ำ

วันที่ 13 ก.พ. 2556 )
 
          นายธำรงค์  เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มและราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำ ปี ๒๕๕๕-๕๖ กำหนดให้โรงสกัดน้ำมันปาล์ม รับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรที่อัตรา ๑๗% ในราคา ๔ บาท ขึ้นไป โดยให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการและขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้เห็นชอบใหองค์การคลังสินค้า ดำเนินการรับซื้อปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรในราคาเดิมต่อไป โดยให้มีการตรวจสอบติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อให้ประโยชน์ตกแก่เกษตรกรรายย่อยอย่างแท้จริง
 
           นายพัลลภ  เงินทอง เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และจะต้องให้เกษตรกรแปลงข้างเคียงให้การรับรองพร้อมกับมีผู้รับรองข้อมูลเกษตรกรอีก ๑ คน และจะมีคณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมันระดับตำบล แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผุ้แทน เป็นประธานกรรมการ ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น เป้นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ หลักจากผ่านการตรวจสอบแล้วจะนำรายชื่อเกษตรกรไปติดประกาศในที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาสังคมได้ร่วมกันตรวจสอบ เป็นเวลา ๓ วัน ในขณะเดียวกันคณะกรรมการจะดำเนินการสุ่มตรวจพื้นที่จริงร้อยละ ๑๐ ของจำนวนรายชื่อที่ติดประกาศในแต่ละครั้ง หากเกษตรกรรายใดมีผู้คัดค้านให้ตรวจพื้นที่จริงทุกราย  หากมีข้อขัดแย้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) จะเป็นผู้วินิจฉัย หลังจากนั้นสำนักงานเกษตรอำเภอจะสรุปข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะออกใบรับรองให้กับเกษตรต่อไป
จำนวนคนอ่าน 118 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat