ร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในภาคใต้
ข่าวประชาสัมพันธ์
พังงาเร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อแก้ปัญหาราคาตกต่ำ

วันที่ 13 ก.พ. 2556 )
 
          นายธำรงค์  เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มและราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำ ปี ๒๕๕๕-๕๖ กำหนดให้โรงสกัดน้ำมันปาล์ม รับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรที่อัตรา ๑๗% ในราคา ๔ บาท ขึ้นไป โดยให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการและขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้เห็นชอบใหองค์การคลังสินค้า ดำเนินการรับซื้อปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรในราคาเดิมต่อไป โดยให้มีการตรวจสอบติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อให้ประโยชน์ตกแก่เกษตรกรรายย่อยอย่างแท้จริง
 
           นายพัลลภ  เงินทอง เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และจะต้องให้เกษตรกรแปลงข้างเคียงให้การรับรองพร้อมกับมีผู้รับรองข้อมูลเกษตรกรอีก ๑ คน และจะมีคณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมันระดับตำบล แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผุ้แทน เป็นประธานกรรมการ ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น เป้นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ หลักจากผ่านการตรวจสอบแล้วจะนำรายชื่อเกษตรกรไปติดประกาศในที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาสังคมได้ร่วมกันตรวจสอบ เป็นเวลา ๓ วัน ในขณะเดียวกันคณะกรรมการจะดำเนินการสุ่มตรวจพื้นที่จริงร้อยละ ๑๐ ของจำนวนรายชื่อที่ติดประกาศในแต่ละครั้ง หากเกษตรกรรายใดมีผู้คัดค้านให้ตรวจพื้นที่จริงทุกราย  หากมีข้อขัดแย้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) จะเป็นผู้วินิจฉัย หลังจากนั้นสำนักงานเกษตรอำเภอจะสรุปข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะออกใบรับรองให้กับเกษตรต่อไป
จำนวนคนอ่าน 160 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 14 คน
Number of Yesterday 55 คน
Number of Lastmonth 69 คน
Total 66,664 คน
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com
Thailand Web Stat