ร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในภาคใต้
ข่าวประชาสัมพันธ์
สนง.ปปช.ประจำจังหวัดพังงาประกาศรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหา

วันที่ 13 ส.ค. 2556 )
 
          นางสุดฤทัย เลิศเกษม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา ได้รับแจ้งจาก นายสมชาย เจตชวลิต เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพังงา ว่า สนง.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพังงา ได้ประกาศรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหา กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดพังงา จำแนกตามประเภทของหน่วยงานหรือองค์กร ดังนี้
         ๑. สมาคมหรือชมรมครู อาจารย์ หรือสมาคมทางด้านการศึกษา จำนวน ๒ หน่วยงานหรือองค์กร
                  ๑.๑ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดพังงา
                  ๑.๒ สมาคมครูอาวุโสจังหวัดพังงา
         ๒. สภาทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพกฏหมาย จำนวน ๑ หน่วยงานหรือองค์กร
                  ๒.๑ สภาทนายความจังหวัดพังงา
         ๓. สมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสภาแรงงาน หรือสหภาพแรงงาน จำนวน ๑ หน่วยงานหรือองค์กร
                  ๓.๑ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส. จังหวัดพังงา
         ๔. สภาหอการค้าจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด จำนวน ๑ หน่วยงานหรือองค์กร
                  ๔.๑ สภาหอการค้า จังหวัดพังงา
         ๕. กลุ่มอาสาสมัคร จำนวน ๒ หน่วยงานหรือองค์กร
                  ๕.๑ ป.ป.ช.ภาคประชาสังคม จังหวัดพังงา
                  ๕.๒ มูลนิธิหลวงพ่อเซ่ง
         ๖. องค์กรเอกชน จำนวน ๓ หน่วยงานหรือองค์กร
                  ๖.๑ สภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดพังงา 
                  ๖.๒ สมาคมกีฬาจังหวัดพังงา
                  ๖.๓ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
         ๗. องค์กรเกษตรกร จำนวน ๓ หน่วยงานหรือองค์กร
                  ๗.๑ สำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดพังงา 
                  ๗.๒ สกต.พังงา จำกัด ตำบลโคกเจริญ
                  ๗.๓ สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง จำกัด
         ๘. สมาคมหรือชมรมสื่อมวลชน จำนวน ๒ หน่วยงานหรือองค์กร
                  ๘.๑ ชมรมนักสื่อสารมวลชนพังงา 
                  ๘.๒ ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา
         ๙. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด จำนวน ๒ หน่วยงานหรือองค์กร
                  ๙.๑ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
                  ๙.๒ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
         ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ใด ประสงค์จะโต้แย้งหรือคัดค้านการขึ้นทะเบียนหรือถูกปฏิเสธการขึ้นทะเบียน สามารถยื่นคำร้องตามแบบ ป.ป.จ.๙ ต่อผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพังงา ภายในเจ็ดวันนับแต่ประกาศ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 
 
 

๑.๒ สมาคมครูอาวุโสจังหวัดพังงา
 
จำนวนคนอ่าน 247 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 39 คน
Number of Yesterday 25 คน
Number of Lastmonth 39 คน
Total 65,202 คน
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com
Thailand Web Stat