..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
ประชาสัมพันธ์
สนง.ปปช.ประจำจังหวัดพังงาประกาศรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหา

วันที่ 13 ส.ค. 2556 )
 
          นางสุดฤทัย เลิศเกษม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา ได้รับแจ้งจาก นายสมชาย เจตชวลิต เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพังงา ว่า สนง.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพังงา ได้ประกาศรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหา กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดพังงา จำแนกตามประเภทของหน่วยงานหรือองค์กร ดังนี้
         ๑. สมาคมหรือชมรมครู อาจารย์ หรือสมาคมทางด้านการศึกษา จำนวน ๒ หน่วยงานหรือองค์กร
                  ๑.๑ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดพังงา
                  ๑.๒ สมาคมครูอาวุโสจังหวัดพังงา
         ๒. สภาทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพกฏหมาย จำนวน ๑ หน่วยงานหรือองค์กร
                  ๒.๑ สภาทนายความจังหวัดพังงา
         ๓. สมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสภาแรงงาน หรือสหภาพแรงงาน จำนวน ๑ หน่วยงานหรือองค์กร
                  ๓.๑ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส. จังหวัดพังงา
         ๔. สภาหอการค้าจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด จำนวน ๑ หน่วยงานหรือองค์กร
                  ๔.๑ สภาหอการค้า จังหวัดพังงา
         ๕. กลุ่มอาสาสมัคร จำนวน ๒ หน่วยงานหรือองค์กร
                  ๕.๑ ป.ป.ช.ภาคประชาสังคม จังหวัดพังงา
                  ๕.๒ มูลนิธิหลวงพ่อเซ่ง
         ๖. องค์กรเอกชน จำนวน ๓ หน่วยงานหรือองค์กร
                  ๖.๑ สภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดพังงา 
                  ๖.๒ สมาคมกีฬาจังหวัดพังงา
                  ๖.๓ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
         ๗. องค์กรเกษตรกร จำนวน ๓ หน่วยงานหรือองค์กร
                  ๗.๑ สำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดพังงา 
                  ๗.๒ สกต.พังงา จำกัด ตำบลโคกเจริญ
                  ๗.๓ สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง จำกัด
         ๘. สมาคมหรือชมรมสื่อมวลชน จำนวน ๒ หน่วยงานหรือองค์กร
                  ๘.๑ ชมรมนักสื่อสารมวลชนพังงา 
                  ๘.๒ ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา
         ๙. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด จำนวน ๒ หน่วยงานหรือองค์กร
                  ๙.๑ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
                  ๙.๒ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
         ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ใด ประสงค์จะโต้แย้งหรือคัดค้านการขึ้นทะเบียนหรือถูกปฏิเสธการขึ้นทะเบียน สามารถยื่นคำร้องตามแบบ ป.ป.จ.๙ ต่อผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพังงา ภายในเจ็ดวันนับแต่ประกาศ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 
 
 

๑.๒ สมาคมครูอาวุโสจังหวัดพังงา
 
จำนวนคนอ่าน 339 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat