..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
อาเซียน
กระทรวงพาณิชย์ วางยุทธศาสตร์ 20 ปี สู่การเป็นผู้นำตลาดโลก

วันที่ 20 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 311 คน)
 
นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ระยะ 20 ปี ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วนั้น ทาง สนค. เตรียมหารือร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพาณิชย์จังหวัด เพื่อระดมความคิดและร่วมขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามยุทธศาสตร์ฯ ที่จัดทำขึ้น อีกทั้งจะจัดเตรียมแผนงานเพื่อเสนอของบประมาณปี 2561 ต่อไป ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ฯ ระหว่างปี 2559 - 2579 มีเป้าหมายก้าวสู่การเป็น 1 ในผู้นำตลาดโลก แบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ระหว่าง 2559 - 2564 ปฏิรูปการค้า เน้นปรับกฎหมาย วางระบบการค้า
ระยะที่ 2 ระหว่างปี 2565 - 2569 เป็นห่วงโซ่สำคัญของโลก เน้นพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถเป็นผู้นำตลาดภูมิภาค
ระยะที่ 3 ระหว่างปี 2570 - 2574 เป็นห่วงโซ่สำคัญของโลก เน้นยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ค้าสำคัญในตลาดโลก และ
ระยะที่ 4 ระหว่างปี 2575 - 2579 ก้าวเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดโลก เน้นสร้างศักยภาพของประเทศให้สามารถส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเป็นผู้ค้าหลักของโลก

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ 4 ข้อนี้ จะเริ่มด้วยงานระยะเร่งด่วนภายในปี 2560 อาทิ เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการแบบครบวงจร การพัฒนาระบบการค้าให้มีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างบทบาทผู้บริโภค และการบูรณาการกับระบบการค้าโลก
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ความคืบหน้าโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของไทย เทียบเคียงกับประเทศในประชาคมอาเซียน
กรมประมงขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๒๖
ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ผู้อาวุโส ครั้งที่ 23 (Senior Officials’ Metting : SOM) พิจารณาและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน IMT-GT ปี 2555-2559 ที่ จ.พังงา
ยุทธศาสตร์ 10 ปี ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งประชาคมอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งประชาคมอาเซียน
ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ผู้อาวุโส ครั้งที่ 23 (Senior Officials’ Metting : SOM) พิจารณาและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน IMT-GT ปี 2555-2559 ที่ จ.พังงา
เปิดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ขยายตลาดท่องเที่ยว
นายกรัฐมนตรีสรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 28-29 และ G77
ยุทธศาสตร์ 10 ปี ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
จำนวนคนอ่าน 312 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat