..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
อาเซียน
ครม.เห็นชอบร่างพรบ.ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. ...

วันที่ 20 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 366 คน)
 
(13ก.ย.59) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. ....

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ เป็นการอนุวัติการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: ASEAN MRA on TP) ดังนี้

1. กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว มีอำนาจหน้าที่ในการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อตกลงร่วมฯ ปรับปรุงและติดตามตรวจสอบมาตรฐานสมรรถนะหลักสูตรการท่องเที่ยวร่วมกับอาเซียน กำกับและติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น

2. กำหนดให้มีคณะกรรมการรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว มีอำนาจหน้าที่ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ เช่น บุคลากรแผนกแม่บ้าน แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกประกอบอาหาร แผนกธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น โดยประเมินตามมาตรฐานสมรรถนะและแนวทางปฏิบัติในการประเมิน ออกหนังสือรับรองสมรรถนะ หนังสือรับรองการเป็นศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ประเมิน พัฒนาระบบทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและระบบข้อมูลสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว วินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพิกถอนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมิน ผู้ประเมิน ศูนย์ฝึกอบรม และผู้อบรม เป็นต้น

3. กำหนดหลักเกณฑ์การขอเป็นผู้ฝึกอบรมมาตรฐานสมรรถนะ การขอประเมินสมรรถนะ หน่วยงานที่สามารถขอเป็นศูนย์ฝึกอบรมหรือศูนย์ประเมิน การจัดตั้ง การยกเลิก และหน้าที่ของศูนย์ฝึกอบรมหรือศูนย์ประเมิน การออกคำสั่งให้หยุดดำเนินการฝึกอบรมหรือประเมินเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งของนายทะเบียน และการเพิกถอนหนังสือรับรอง

4. กำหนดอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดังนี้ ค่าประเมินสมรรถนะ และค่าฝึกอบรมสมรรถนะสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ค่ารับรองให้เป็นผู้ฝึกอบรมหรือผู้ประเมิน ค่ารับรองเพื่อให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมหรือศูนย์ประเมิน และค่าต่ออายุหนังสือรับรอง

5. กำหนดโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนด โดยมีทั้งโทษปรับทางปกครอง โทษปรับทางอาญา และให้นายทะเบียนมีอำนาจเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายฉบับนี้

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ความคืบหน้าโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของไทย เทียบเคียงกับประเทศในประชาคมอาเซียน
กรมประมงขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๒๖
ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ผู้อาวุโส ครั้งที่ 23 (Senior Officials’ Metting : SOM) พิจารณาและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน IMT-GT ปี 2555-2559 ที่ จ.พังงา
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ 10 ปี ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งประชาคมอาเซียน
ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ผู้อาวุโส ครั้งที่ 23 (Senior Officials’ Metting : SOM) พิจารณาและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน IMT-GT ปี 2555-2559 ที่ จ.พังงา
เปิดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ขยายตลาดท่องเที่ยว
นายกรัฐมนตรีสรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 28-29 และ G77
ยุทธศาสตร์ 10 ปี ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
จำนวนคนอ่าน 367 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat