..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
รายงานพิเศษ : ศพก.พังงา เกษตรทฤษฎีใหม่สู่การท่องเที่ยววิถีเกษตร

วันที่ 5 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 75 คน)
 
จังหวัดพังงา เมืองสวยในหุบเขา อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ธรรมชาติที่สวยงามทั้งทางบกและทางทะเล ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างนิยมเดินทางเข้ามาสัมผัสกับความงามของธรรมชาติในจังหวัดพังงา ทุก ๆ ปี ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนชื้น เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล ซึ่งเป็นรายได้หลัก แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้รายได้ของเกษตรกรลดลงอย่างมาก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. จึงเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาภาคการเกษตร เพื่อดูแลเกษตรกร ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่าง ๆ ในพื้นที่และเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้กับชุมชน
จังหวัดพังงา มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 8 ศูนย์ อยู่ในอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 8 อำเภอ ซึ่งแต่ละศูนย์มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรและรองรับการศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งเกษตรกรและนักท่องเที่ยว และยังมีศูนย์เครือข่ายอีก 90 แห่ง ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการเสริมสร้างและหนุนกระบวนการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ ครอบคลุมทุกสาขาทางการเกษตรที่ตรงกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ และยังเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรจากสถานที่ต่าง ๆ ได้ด้วย
จากการที่มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้เกษตรกรได้เรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบซึ่งทำอาชีพภาคการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในการลดต้นทุนการผลิต สามารถเพิ่มผลผลิตและมีคุณภาพมากขึ้น ภายใต้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มายึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เกษตรกรจึงได้หันจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียว มาทำการเกษตรแบบผสมผสาน ด้วยการปลูกพืชผักเศรษฐกิจต่าง ๆ ตามฤดูกาล และพืชผักตามความต้องการของตลาด และตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ทั้งการปลูกพืชแซมในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน การทำโรงเรือนที่ทันสมัยเพื่อยกระดับสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ปราศจากการรบกวนจากศัตรูพืช มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่งผลให้ผลิตผลทางการเกษตรมีราคาดีขึ้น มีรายได้ตลอดทั้งปี และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชน
ด้วยการขับเคลื่อนของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นแหล่งการเรียนรู้ของเกษตรกร เป็นการประสานระหว่างภาครัฐและประชาชนตามแนวทางประชารัฐ สู่ภาคการเกษตร ทำให้เกษตรกรเกิดการพัฒนา เชื่อมโยงการขับเคลื่อนการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้เกษตรกรจังหวัดพังงา อยู่ดีมีสุข เข้มแข็งได้ อย่างยั่งยืน
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
ข้าราชการตำรวจภูธรในจังหวัดพังงาร่วมจัดกิจกรรมวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕
พังงาพัฒนาเขานางหงส์เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เป็นจุดสักการะเจ้าแม่นางหงส์ แวะชิมรสชาดอาหารพื้นบ้านพร้อมสัมผัสธรรมชาติตลอดเส้นทาง
พังงาประชุมปรึกษาหารือโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชุมชนของหลวงพ่อแช่ม วัดบางทรายน้อย ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด
จ.พังงา ประชุมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พังงา เพื่อร่วมวางแผนและรับทราบแนวทางการออกติดตามการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม
วัยรุ่นแอบเข้าขโมยเก็บใบกระท่อมถูกไฟฟ้าช๊อตเสียชีวิตอนาถใต้ต้นกระท่อมสภาพไฟไหม้เกรียม
ผวจ. พังงา เปิดโครงการให้ความรู้แกนนำชมรม To Be Number one กศน.จังหวัดพังงา
พังงาเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
รองผู้ว่าฯ พังงา นำคณะนักปั่นจักรยานซ้อมในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ตามเส้นทาง
จ.พังงา เปิดงานรวมญาติพันธ์ชาวเล ครั้งที่ 9 "เหลียวหลังแลหน้า 9 ปี มติ ครม. ชาวเล"
จำนวนคนอ่าน 76 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat