..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
รายงานพิเศษ : ศพก.พังงา เกษตรทฤษฎีใหม่สู่การท่องเที่ยววิถีเกษตร

วันที่ 5 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 26 คน)
 
จังหวัดพังงา เมืองสวยในหุบเขา อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ธรรมชาติที่สวยงามทั้งทางบกและทางทะเล ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างนิยมเดินทางเข้ามาสัมผัสกับความงามของธรรมชาติในจังหวัดพังงา ทุก ๆ ปี ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนชื้น เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล ซึ่งเป็นรายได้หลัก แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้รายได้ของเกษตรกรลดลงอย่างมาก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. จึงเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาภาคการเกษตร เพื่อดูแลเกษตรกร ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่าง ๆ ในพื้นที่และเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้กับชุมชน
จังหวัดพังงา มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 8 ศูนย์ อยู่ในอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 8 อำเภอ ซึ่งแต่ละศูนย์มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรและรองรับการศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งเกษตรกรและนักท่องเที่ยว และยังมีศูนย์เครือข่ายอีก 90 แห่ง ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการเสริมสร้างและหนุนกระบวนการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ ครอบคลุมทุกสาขาทางการเกษตรที่ตรงกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ และยังเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรจากสถานที่ต่าง ๆ ได้ด้วย
จากการที่มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้เกษตรกรได้เรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบซึ่งทำอาชีพภาคการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในการลดต้นทุนการผลิต สามารถเพิ่มผลผลิตและมีคุณภาพมากขึ้น ภายใต้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มายึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เกษตรกรจึงได้หันจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียว มาทำการเกษตรแบบผสมผสาน ด้วยการปลูกพืชผักเศรษฐกิจต่าง ๆ ตามฤดูกาล และพืชผักตามความต้องการของตลาด และตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ทั้งการปลูกพืชแซมในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน การทำโรงเรือนที่ทันสมัยเพื่อยกระดับสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ปราศจากการรบกวนจากศัตรูพืช มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่งผลให้ผลิตผลทางการเกษตรมีราคาดีขึ้น มีรายได้ตลอดทั้งปี และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชน
ด้วยการขับเคลื่อนของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นแหล่งการเรียนรู้ของเกษตรกร เป็นการประสานระหว่างภาครัฐและประชาชนตามแนวทางประชารัฐ สู่ภาคการเกษตร ทำให้เกษตรกรเกิดการพัฒนา เชื่อมโยงการขับเคลื่อนการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้เกษตรกรจังหวัดพังงา อยู่ดีมีสุข เข้มแข็งได้ อย่างยั่งยืน
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาจัดโครงการเสริมสร้างและอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กิจกรรมสามกีฬาสามัคคีเพื่อกระตุ้นตลาดด้านการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะยาวเป็นไปอย่างสนุกสนาน
ปลัดจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายอำเภอคุระบุรี นำกำลังร่วมกว่า 200 นาย ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ ตัดฟันต้นพืชใบกระท่อม จำนวนนับร้อยต้น พบแพร่ระบาดของยาเสพติด พืชใบกระท่อมและยาบ้า ระดมตัดกว่า 600 ต้น
พังงาประชุมคณะกรรมการรับรองการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๕๕ โดยคณะกรรมการรับรองการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ๒๕๕๕ จำนวน ๒๓๖ ราย ๕๘๕ ผลิตภัณฑ์
โรงพยาบาลพังงาจัดกิจกรรมมหกรรมสุขภาพดี หุ่นสวย เอวบาง สร้างได้ด้วยฮูลาฮูป
ศึกษาธิการจังหวัดพังงาพร้อมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 49 อัตรา
จังหวัดพังงา เตรียมจัดพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เจ้าหน้าที่เตรียมออกสำรวจความคิดเห็นของประชาชน “โครงการเน็ตประชารัฐ” 10–25 กรกฎาคม พ.ศ.2561
คณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด /ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง ต้นแบบระดับเพชร ปี 2561 จังหวัดพังงา
เจ้าท่าคุมเข้มการตรวจยึดและล๊อกเรือประมงพาณิชย์ หวังให้สหภาพยุโรปปลด”ธงเหลือง”
จำนวนคนอ่าน 27 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat