..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
รายงานพิเศษ : ศพก.พังงา เกษตรทฤษฎีใหม่สู่การท่องเที่ยววิถีเกษตร

วันที่ 5 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 45 คน)
 
จังหวัดพังงา เมืองสวยในหุบเขา อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ธรรมชาติที่สวยงามทั้งทางบกและทางทะเล ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างนิยมเดินทางเข้ามาสัมผัสกับความงามของธรรมชาติในจังหวัดพังงา ทุก ๆ ปี ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนชื้น เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล ซึ่งเป็นรายได้หลัก แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้รายได้ของเกษตรกรลดลงอย่างมาก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. จึงเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาภาคการเกษตร เพื่อดูแลเกษตรกร ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่าง ๆ ในพื้นที่และเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้กับชุมชน
จังหวัดพังงา มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 8 ศูนย์ อยู่ในอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 8 อำเภอ ซึ่งแต่ละศูนย์มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรและรองรับการศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งเกษตรกรและนักท่องเที่ยว และยังมีศูนย์เครือข่ายอีก 90 แห่ง ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการเสริมสร้างและหนุนกระบวนการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ ครอบคลุมทุกสาขาทางการเกษตรที่ตรงกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ และยังเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรจากสถานที่ต่าง ๆ ได้ด้วย
จากการที่มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้เกษตรกรได้เรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบซึ่งทำอาชีพภาคการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในการลดต้นทุนการผลิต สามารถเพิ่มผลผลิตและมีคุณภาพมากขึ้น ภายใต้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มายึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เกษตรกรจึงได้หันจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียว มาทำการเกษตรแบบผสมผสาน ด้วยการปลูกพืชผักเศรษฐกิจต่าง ๆ ตามฤดูกาล และพืชผักตามความต้องการของตลาด และตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ทั้งการปลูกพืชแซมในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน การทำโรงเรือนที่ทันสมัยเพื่อยกระดับสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ปราศจากการรบกวนจากศัตรูพืช มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่งผลให้ผลิตผลทางการเกษตรมีราคาดีขึ้น มีรายได้ตลอดทั้งปี และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชน
ด้วยการขับเคลื่อนของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นแหล่งการเรียนรู้ของเกษตรกร เป็นการประสานระหว่างภาครัฐและประชาชนตามแนวทางประชารัฐ สู่ภาคการเกษตร ทำให้เกษตรกรเกิดการพัฒนา เชื่อมโยงการขับเคลื่อนการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้เกษตรกรจังหวัดพังงา อยู่ดีมีสุข เข้มแข็งได้ อย่างยั่งยืน
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
จังหวัดพังงาเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C)ให้ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในกระบวนการลูกเสือ
เทศบาลตำบลกระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จัดงานประเพณีแข่งขันกีฬาเรือยาวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๕
พังงาลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดพังงา
พังงาจัดกิจกรรมอเมซิ่งแรลลี่สู่ภูตาจอให้กับผู้สนใจกิจกรรมการท่องเที่ยวแนวผจญภัยเป็นการสร้างความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพังงาจัดพิธี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มปี ๒๕๕๔
เปิดเทศกาลลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เมืองภูงา ณ ราตรี ย้อนชมความเป็นเมืองพังงาในคราอดีต เสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
พังงา เปิดมหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang Nga City
พังงา จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 และ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ค้นหาเยาวชนมากความสามารถ เข้าแข่งขันในระดับภาค
นักปั่นร่วม 300 คน ร่วมปั่นรณรงค์รักสุขภาพ ในกิจกรรม “ผู้ว่าฯพาเที่ยว@พังงา”
ภาคประชาชน ร่วมผลักดัน “เส้นทางสายไหม อันดามัน-อ่าวไทย” สู่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
จำนวนคนอ่าน 46 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat