..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...

นายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา นำรถโมบายเอ็กซเรย์ ออกตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ตำบลบางเตย (22/03/2561)
จังหวัดพังงา จัดพิธีถวายพานพุ่มร่วมสักการะ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย (22/03/2561)
จ.พังงา จัดพิธีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" (22/03/2561)
หอการค้าจังหวัดพังงา จับมือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันการศึกษา ทำ MOU สนับสนุนด้านวิชาการสู่ "พังงาแห่งความสุข" (22/03/2561)
จังหวัดพังงา เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมกำหนดแผนเผชิญเหตุหากเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ (22/03/2561)
รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน พร้อมชมจังหวัดพังงา จัดชุดเฉพาะกิจช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบนเกาะทันท่วงที (21/03/2561)
รองนายกรัฐมนตรี ประชุมติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รับทราบผลการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในภาพรวม (21/03/2561)
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา เร่งเก็บไข่เต่า จำนวน 129 ฟอง ไปฟักยังบ่ออนุบาลหลังพบเต่าขึ้นมาวางไข่เพิ่ม (21/03/2561)
เจ้าหน้าที่สนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุกทำเป็นบ่อกุ้ง (21/03/2561)
จังหวัดพังงา นำเยาวชนผู้หลงผิดเข้ากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ฝึกทักษะสร้างอาชีพ เพื่อหวนคืนสู่สังคมอย่างปกติสุข (20/03/2561)
     

ประชาสัมพันธ์อาเซียนข่าวอุทกภัย 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับผู้ประสงค์ที่จะเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2561 (23/03/2561)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (20/03/2561)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (20/03/2561)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดรับการคัดเลือกบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาด้านต่างๆเพื่อยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9 (19/03/2561)
สำนักงานศาลปกครอง เชิญชวนให้บุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (19/03/2561)
สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร เปิดรับผลงานเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 (19/03/2561)
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 (19/03/2561)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา เปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพังงา (19/03/2561)
สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การประกาศเสียงตามสาย ดิจิทัล" รุ่นที่ 13 (06/03/2561)
สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การประกาศเสียงตามสาย ดิจิทัล" รุ่นที่ 13 (06/03/2561)
     

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (20/03/2561)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (12/03/2561)
สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง (05/02/2561)
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (10/01/2561)
อบต.ถ้ำน้ำผุด รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 (10/01/2561)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตวืน้ำชายฝั่งพังงา มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง จำนวน 1 อัตรา (08/12/2560)
เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา รับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปี 2561 (24/10/2560)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา แระสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาน (18/10/2560)
อบต.บางเหรียง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (18/10/2560)
สรรพสามิตพื้นที่พังงา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง (11/10/2560)
     

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา ขายทอดตลาดต้นยางพารา (05/02/2561)
อบต.บางทอง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ไม่สามารถซ่อมแซมได้ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 61 รายการ (29/01/2561)
ศาลจังหวัดพังงา ขาดทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (19/01/2561)
กศน.จังหวัดพังงา ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุกขับเคลิ่อน 2 ล้อ 4 ประตู (แบบดับเบิ้ลแคบ) (11/01/2561)
จังหวัดพังงา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา จำนวน 2 รายการ (21/12/2560)
กรมสรรพากรมีความประสงค์จะจำหน่ายทรัพย์สินของทางราชการ ประเภคครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุด จำนวน 4 คัน (21/12/2560)
ด่านศุลกากรสตูล จะทำการขายทอดตลาดเรือทำด้วยไม้ จำนวน ๒ ลำ ในคดีลักลอบหนีศุลกากร โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (13/12/2560)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราขการ ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา (06/12/2560)
เทศบาลตำบลท้ายเหมือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนอุทัยอุทิศ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (23/11/2560)
เทศบาลตำบลท้ายเหมือง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประชาอุทิศ หมูที่1,2,4,9 ต.ท้ายเหมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (08/11/2560)
     

ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ค้นหาขั้นสูง
  วาระงานของผู้บริหารจังหวัดพังงา
  ดูทั้งหมด>
    สื่อมวลชนจังหวัดพังงา
  ดูทั้งหมด>
   งบทดลองปี 2560
  ดูทั้งหมด>
  FONTSIZE

   เข้าสู่ระบบ

  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


  Infograpic นายกรัฐมนตรี

        Infograpic นายกรัฐมนตรี

  more
  ห้องแสดงภาพกิจกรรม
  วาทะนายกรัฐมนตรี
  อ่านทั้งหมด

  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
  ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
  โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
  E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

  Thailand Web Stat