..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป
 
    จังหวัดพังงาตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนบน ชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 788 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 4,170.90 ตารางกิโลเมตร เป็นอันดับที่ 9 ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 54 ของประเทศ
    สภาพภูมิศาสตร์ เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ตั้งทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ มีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าบกและป่าชายเลน บริเวณที่เป็นที่ราบจะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกลงสู่ทะเลอันดามัน มีชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันตกยาวประมาณ 240 กิโลเมตร ส่วนชายฝั่งทะเลด้านทิศใต้จะมีป่าชายเลนเกือบตลอดพื้นที่ มีเกาะต่างๆอยู่ในทะเลอันดามัน 155 เกาะ (มากที่สุดของประเทศ)
 
 
    จังหวัดพังงามีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 2 ฤดู คือฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ไปจนถึงเดือนเมษายน และฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat