..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา 
 
        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นตัวแทนของกรมประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของรัฐเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในอันที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ตลอดจนสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนสู่รัฐบาล การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในท่ามกลางสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาททั้งในด้านการบริหารและบริการควบคู่กันไปให้สอดคล้องกับรูปแบบ การบริหารงานแบบ บูรณาการในจังหวัดสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับ บริการที่เป็นรูปธรรมและได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ประวัติโดยสังเขป

        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา เป็นส่วนราชการในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดเป็นราชการส่วนภูมิภาค ตามพระราชกฤษฎีกา การแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2518 โดยมีการเริ่มตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์ ครั้งแรกในปีงบประมาณ 2523 ตั้งเพียง 5 จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา ตั้งขึ้นเมื่อ26 มีนาคม 2535 แต่เดิมอาศัยอยู่ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา มี นายประโยชน์ ค้าธัญญะ เป็นประชาสัมพันธ์คนแรกต่อมาในเดือนมกราคม 2538 ได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยขอแบ่งห้องทำงานจากสำนักงานจังหวัดพังงา ราวปี 2541 ได้ขยายห้องทำงานเพิ่มเติม โดยขอห้องเวรยามรักษาการณ์ของจังหวัด เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสาร การติดต่อสื่อสารกับสื่อมวลชน และเมือกุมภาพันธ์ 2552 ได้ขยายห้องทำงานเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อประสานงานราชการต่าง ๆ จนถึงปัจจุบันประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา คือ นางชัชชญา ทองอยู่ สำนักงานตั้งอยู่ชั้น 1 ของศาลากลางจังหวัดพังงาหมายเลขโทรศัพท์ 0-7641-1388 http://pr.prd.go.th/phangnga โดยยังคงมีการปรับบทบาทภารกิจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
ผู้บริหาร
                                                       1. นายประโยชน์ ค้าธัญญะ ปี พ.ศ. 2537 - 2542                                                 
  2. นายไพศาล วิเศษสินธุ์ ปี พ.ศ. 2543 - 2547      
  3. นายวีรารัฐ รักษมณี ปี พ.ศ. 2547 - 2548      
  4. นายโสภณ ศิริกุลพิพัฒน์ ปี พ.ศ. 2548 - 2550      
  5. นางอัจฉรา แร่ทอง ปี พ.ศ. 2550 - 2550      
  6. นางสาวชุติมา แหละยุหีม ปี พ.ศ. 2551 - 2552      
  7. นายชูศักดิ์ ฟูเกียรติ ปี พ.ศ. 2552 - 2553      
  8. นางชัชชญา ทองอยู่ ปี พ.ศ. 2553 - 2555      
  9. นางสุดฤทัย เลิศเกษม ปี พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
   .........................

FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat