..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกิดความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน”
พันธกิจ

- บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัด
- เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามยุทธศาสตร์ชาติและจังหวัดพังงาสู่สาธารณชน
- สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับประเทศและอาเซียน
 
อำนาจหน้าที่
(ก) จัดทำแผนการปฏิบัติการและดำเนินการประชาสัมพันธ์จังหวัดให้สอดคล้องกับแผนงานการ ประชาสัมพันธ์ของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด
(ข) ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลและให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัด
(ค) ประสาน ให้คำปรึกษา และให้การช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 

*****************************
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat