ข่าวเด่นจังหวัดพัทลุง
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดีเด่น ปี ๒๕๕๕

วันที่ 21 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 378 คน)
webmaster

นายแพทย์สาธิต ไผ่ประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมี อสม. ที่ยังคงปฏิบัติงานทั้งสิ้น ๑,๐๒๓,๗๐๐ คนและจังหวัดพัทลุง มี อสม.จำนวน ๑๐,๐๔๐ คน ปฏิบัติงานอยู่ทั้งในเขตเมืองและชนบท ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) หมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านในแต่ละกลุ่มบ้านและได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โยมีบทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย (Change agents ) การสื่อข่าวสารสาธารณสุข การแนะนำเผยแพร่ความรู้ การวางแผนและประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนให้บริการ สาธารณสุขด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังและป้องกันโรค การช่วยหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้น โดยใช้ยาและเวชภัณฑ์ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดการส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการ การฟื้นฟูสภาพ และจัดกิจกิจกรรมพัฒนาสุขภาพประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
 
การมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. มาเป็นคนกลางในการเชื่อมประสานระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับประชาชน เพื่อการพัฒนาสุขภาพ เป็นผู้นำจัดกิจกรรมสาธารณสุขที่จำเป็นขึ้นในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขเรื่องต่างๆเช่น การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก การควบคุมป้องกันโรคเอดส์ การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างสุขภาพการให้บริการใน ศสมช.(ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน)การเป็นผู้นำการออกกำลังกาย การดูแลเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค การใช้แพทย์แผนไทยเพื่อดูแลสุขภาพ การพัฒนาสังคมและการดูแลประชาชนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม มีสุขภาพที่ดี
 
นายแพทย์สาธิต ไผ่ประเสริฐ ยังกล่าวอีกว่า จังหวัดพัทลุง ได้กำหนดการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับจังหวัดปี ๒๕๕๕ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นจังหวัดพัทลุง จำนวน ๑๐ สาขาๆละ ๑ คน และส่งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับเขต ระดับภาค ระดับชาติต่อไป จึงขอเชิญอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและการนำเสนอผลงานฯในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น . ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
จำนวนคนอ่าน 379 คน จำนวนคนโหวต 0 คน