ข่าวเด่นจังหวัดพัทลุง
พัทลุงประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชน

วันที่ 19 ก.ย. 2556 )

สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.พัทลุง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ เอ บี ซี เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่
            ที่โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงวานนี้(๑๘ ก.ย.๕๖) นายสุชาติ สุวรรณกาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะทำงานขับเคลื่อน แบบ เอ บี ซี ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการปกครอง กรมพัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสนับสนุนเชิงวิชาการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. ได้ดำเนินการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ เอบีซี ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้แนวคิดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ใช้การจัดทำบัญชีครัวเรือนและแผนชุมชนเป็นตัวเข้าถึงปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ด้วยสมาชิกในชุมชนเอง
            สำหรับ จังหวัดพัทลุง ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ๑๑๖ หมู่บ้าน จาก ๑๑ ตำบล ๑๑ อำเภอ โดยมีอาสาสมัครจดบันทึกข้อมูลครัวเรือน จำนวน ๓,๓๑๖ ครัวเรือน ที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา แก้ไขปัญหาของตัวเอง ตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึงระดับจังหวัด โดยใช้ข้อมูลในการกำหนดเป้าหมาย แผนงาน และความร่วมมือกับเครือข่ายวิชาการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. และเพื่อบูรณาการภารกิจของส่วนราชการต่างๆ อันนำไปสู่การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชนต่อไป
จำนวนคนอ่าน 82 คน จำนวนคนโหวต 0 คน