ข่าวสังคม / การเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 3 ก.ค. 2556 )

จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในพระอุปภัมภ์ฯ (เมื่อ 3 กค.56) ที่ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปด้วยเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยมีคณะกรรมการทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุม
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จังหวัดฯ ได้รับการประสานงานจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์มาทรงเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ซึ่งคาดว่าจะเป็นเดือนสิงหาคม 2556 นี้
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวอีกว่า ในโอกาสนี้ จะประทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้สนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ทอดพระเนตรกิจกรรมตามแนวคิดภายในอาคารศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ อาทิ กิจกรรมเห่กล่อมลูก ผูกสัมพันธ์ แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ทอดพระเนตรกิจกรรมลานวิถีชีวิตชุมชน อาทิ ชุ้มอาหารอนามัยใสใจสุขภาพด้วยสมุนไพร ดูแลหญิงงาม ยามหลังคลอด จังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน ส่วนราชการ ที่ตั้งอยู่บนเส้นทางเสด็จ ได้จัดประดับธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พร้อมทั้งเชิญชวนข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเพชรบูรณ์ทุกหมู่เหล่า เฝ้ารับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน.
จำนวนคนอ่าน 103 คน จำนวนคนโหวต 0 คน