ข่าว ที่น่าสนใจ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์ให้พนักงานเลี้ยงปลาหมอไทยสร้างเสริมประสบการณ์

วันที่ 31 ส.ค. 2556 )
ธีระชัย มังกรทอง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์ สร้างขึ้นภายใต้โครงการบูรณะแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดเล็กเพื่อการประมง ซึ่งกรมประมงได้รับอนุมัติจากรัฐบาลกู้เงินเยน มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2533 จำนวน 33,048,128.00 บาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อ 24 มกราคม 2533 แล้วเสร็จ วันที่ 16 มกราคม 2535 ที่ทำการ ตั้งอยู่เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 3 บ้านไร่เหนือ ตำบล
สะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทร.0-5672-1815 และ 0-5674-8434 ห่างจากตัวศาลากลางประมาณ 1,500 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 218 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา
 
หน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ พระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490 กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 กฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง และด้านวิชาการประมงทุกสาขา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย แหล่งทำการประมงในน่านน้ำต่างประเทศ และดำเนินการเกี่ยวกับการทำการประมงร่วมกับประเทศอื่นๆ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกี่ยวกับการประมง
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมประมง หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย มีข้าราชการ 4 คน พนักงานราชการ 25 คน คนงานเงินทุน 3 คน คนงานจ้างเหมา 6 คน การศึกษาทดลองขณะนี้ศูนย์ได้ทำการทดลองเลี้ยงปลาหมอไทย และปลากินพืช การเพาะพันธุ์กบนางสาวอรุณา เมืองหมุด นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์ ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านนี้ และเพื่อประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพนำไปเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว การให้ความรู้ ก็จะมีปลากินพืช ตะเพียน ยี่สกเทศ กลุ่มปลากินเนื้อจะเป็นปลาหมอไทย และกบนา เมื่อเจ้าหน้าที่มีความรู้ก็จะสามารถถ่ายทอดให้คนใกล้ชิดหรือเกษตรกรที่สนใจได้นำไปเลี้ยง ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้าศึกษาได้ที่ศูนย์ฯ
จำนวนคนอ่าน 863 คน จำนวนคนโหวต 0 คน