ข่าวเด่นวันนี้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงยุติธรรมในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่องและคู่เทียบ ประจำปีงบประมาณ 2556

วันที่ 23 พ.ค. 2556 )

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงยุติธรรมในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่องและคู่เทียบ ประจำปีงบประมาณ 2556
 
     เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายเจน รัตนพิเชษฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่องและคู่เทียบ ประจำปีงบประมาณ 2556 ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้มีการจัดตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัด เรียกโดยย่อ "สยจ.” ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ดำเนินการจัดตั้ง สำนักงานยุติธรรมจังหวัด นำร่อง ที่มีอัตรากำลังข้าราชการไปปฏิบัติงานประจำ และปรับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้อง ตลอดจนสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ และงบประมาณเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 5 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 จังหวัด ได้แก่ ภาคกลาง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเหนือ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ได้จัดตั้ง สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ในพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 จังหวัด ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี และต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่จังหวัด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยงาย รวดเร็ว เสมอภาค และประหยัด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการกระจายความยุติธรรมไปจังหวัดและชุมชนหรือหมู่บ้าน จึงได้จัดตั้ง สำนักงานยุติธรรมจังหวัด นำร่องเพิ่มเติมอีก จำนวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ครบตามกระบวนการยุติธรรม 9 ภาค ทั้งนี้ จะต้องประเมินผลความคุ้มค่าและความเหมาะสม เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการเสนอขอจัดตั้งเป็น สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ที่เป็นส่วนราชการต่อไป
จำนวนคนอ่าน 50 คน จำนวนคนโหวต 0 คน