ข่าวเด่นวันนี้
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกจัดการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนและคณะทำงานประเมินมาตรฐานชุมชนจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 2 /2556

วันที่ 28 มิ.ย. 2556 )

     สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกจัดการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนและคณะทำงานประเมินมาตรฐานชุมชนจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 2 /2556
 
     เช้าวันนี้( 28 มิ.ย.56 )ที่โรงแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนและคณะทำงานประเมินมาตรฐานชุมชนจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 2 /2556 เพื่อให้คณะทำงานได้ร่วมประเมินมาตรฐานแผนชุมชนตามเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานแผนชุมชนประจำปี2556
 
     นายอเนก สุขนรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก กล่าว่าการประเมินมาตรฐานชุมชนของจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2556 ถือเป็นครั้งที่ 3 โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด 5 ตัวคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้การใช้ประโยชน์ และรูปเล่มแผน โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน 70 เปอร์เซ็นต์ จาก 100 เปอร์เซ็นต์ถึงจะผ่านการรับรองแผนชุมชนว่าผ่านมาตรฐานแผนชุมชน สำหรับในปี 2556 จังหวัดพิษณุโลก มีหมู่บ้านส่งแผนเข้าสู่ระบบมาตรฐานแผนชุมชนทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 337 หมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์จำนวน 316 หมู่บ้าน ซึ่งทางคณะกรรมการจะประกาศผลให้ทราบต่อไปในต้นเดือน กรกฎาคม นี้ สำหรับหมู่บ้านที่เคยผ่านการประเมินฯเมื่อปี2554 แล้วในปีต่อไปสามารถส่งแผนชุมชนเข้ารับการประเมินใหม่ได้อีก เนื่องจากแผนชุมชนฯ จะเป็นกระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอย่างดี
จำนวนคนอ่าน 65 คน จำนวนคนโหวต 0 คน