ข่าวเด่นวันนี้
จังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

วันที่ 9 ม.ค. 2557 )

จังหวัดพิษ​ณุโลกจัดโค​รงการสัมมน​าเตรียมควา​มพร้อมเข้า​สู่ประชาคม​อาเซียนในปี 2558 ของกลุ่มจั​งหวัดภาคเห​นือตอนล่าง 1
     เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ที่ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอัมรินทร์ลากูล นายวัฒนะ กันนะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และจังหวัดสุโขทัย เพื่อสร้างความความตื่นตัว และสร้างความตระหนักถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับทราบแนวทางในการลดหรือป้องกันการเกิดผลกระทบทางลบ โดยกำหนดบทบาท และกิจกรรมหลักของพื้นที่ในกลุ่มจังหวัด 5 จังหวัด ให้มีความเชื่อมโยงกันยุทธศาสตร์ กรอบความร่วมมือระดับอนุภาค และกรอบความร่วมมืออาเซียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากทุกภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 400 คน เข้าร่วมสัมมนาซึ่งในภาคเช้ามีการบรรยายเรื่อง "โอกาสและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1”และเรื่อง "บทบาทและกิจกรรมหลักของจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ส่วนในภาคบ่าย มีการบรรยายเรื่อง " รูปแบบ(Model) การพัฒนาที่เหมาะสมที่เป็นรูปธรรม ต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน "สำหรับการจัดสัมมนาดังกล่าว จะช่วยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในระดับพื้นที่ ร่วมกันในขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการบูรณาการในระดับพื้นที่ (Area based) ให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือในการพัฒนาในประชาคมอาเซียน ตามกรอบความร่วมมือระดับอนุภาคและยุทธศาสตร์ประเทศ
จำนวนคนอ่าน 74 คน จำนวนคนโหวต 0 คน