จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดแพร่

วันที่ 1 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 248 คน)

จังหวัดแพร่จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดแพร่ สำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เห็นชอบการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2558 และเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ให้มีการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 จังหวัดแพร่จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดแพร่ ณ สำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ถือใบอนุญาตทำงานที่ออกให้ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รวมถึงผู้ติดตาม ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสัญชาติภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 มาขอออกบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวฉบับใหม่ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดแพร่ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยมีค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว ฉบับละ 60 บาท ยกเว้นผู้ติดตามที่ทำบัตรครั้งแรกที่อายุไม่ถึง 15 ปี ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และการขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติตามแบบ ท.ร.38/1 ฉบับละ 20 บาท จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวทราบโดยทั่วกัน/.

นางพิกูล สันป่าแก้ว / ข่าว / พิมพ์

จำนวนคนอ่าน 249 คน จำนวนคนโหวต 0 คน