ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
การประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด

วันที่ 8 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 338 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

การประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
            สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่าศูนย์อำนวยการป้องกันยาเสพติดและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนเยาวชนทั่วไป และเยาวชนศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน ส่งผลงานภาพถ่ายกิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติด พร้อมบรรยายเป็นกลอน 8 จำนวน 4 บท  เข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ในหัวข้อ "สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพ” ผู้ชนะการประกวดระดับประเทศจะได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท
            ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิก ศอ.ปส.ย หรือเยาวชนทั่วไป ประกวดประเภททีม ๆ ละ 5 คน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทที่ 1 นักเรียนระดับมัธยม /ปวช/เยาวชนนอกสถานศึกษาอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทที่ 2 นักศึกษาระดับอุดมศึกษา / ปวส/เยาวชนนอกสถานศึกษาอายุ 18 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 25 ปี เอกสารการสมัครประกอบด้วย ใบสมัครตัวจริง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษาหรือสำเนาหลักฐานการเป็นนักเรียน และรูถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป/คน
            สามารถส่งผลงาน พร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแพร่ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ โทร 0 5453 1750 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 339 คน จำนวนคนโหวต 0 คน