ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด

วันที่ 13 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 343 คน)

จังหวัดแพร่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด เพื่อผลักดันให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ให้เป็นรูปธรรม
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เช้าวันนี้(13ส.ค.58) ที่ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ นางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งทางจังหวัดแพร่ได้แต่งตั้งนางสาวธาดา เจริญกุศล ประธานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไทรฟักจังหวัดแพร่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด แทนนายไพบูลย์ สุกใส ที่ลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระกับจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และผลักดันให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ให้เป็นรูปธรรม ตลอดจนประสานข้อมูลด้านครอบครัวในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับชาติ อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
 
โดยที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง และโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน พร้อมนำเสนอผลการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2558 นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบครัวจังหวัดแพร่ ประจำปี 2558-2560 /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว / พิมพ์
จำนวนคนอ่าน 344 คน จำนวนคนโหวต 0 คน