ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คนกล้าคืนถิ่น ที่จังหวัดแพร่

วันที่ 14 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 270 คน)

ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์และคณะตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ โครงการ คนกล้าคืนถิ่น ที่จังหวัดแพร่ ซึ่งมีผู้ร่วมโครงการจำนวน 6 คน
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า จากปัญหาวิกฤติของเกษตรกรจนทำให้เกษตรกรรายย่อยอ่อนล้า พึ่งพาตนเองไม่ได้ ไม่คุ้มค่าต้นทุนต้องเสียที่ดิน ละทิ้งถิ่นฐานปล่อยให้คนชราและเด็กอยู่กันตามลำพัง จนทำให้การพัฒนาชนบทขาดพลัง ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ร่วมกับรัฐบาล และกองทัพบก ได้จัดโครงการคนกล้าคืนถิ่นขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่ใช้ชีวิตแบบพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง พอเพียง สมดุลกับการใช้ทรัพยากรที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อกลับไปเป็นต้นแบบผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น ต่อยอดสร้างการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในชุมชน จากการเปิดโครงการคนกล้าคืนถิ่น ปีแรกมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,600 คน ภาคเหนือมี 186 คน ได้รับทุนการสนับสนุน 84 คน ไม่ได้รับทุน 102 คน สำหรับจังหวัดแพร่มีผู้ร่วมโครงการจำนวน 6 คน ได้รับทุน 5 คน ไม่ได้รับทุน 1 คน ประกอบด้วยนางชรินรัตน์ ทรงภักดี จากอำเภอเมืองแพร่ นายประดลเดช เป็กกันใจ จากอำเภอลอง นางกานณิกา โกสินทร์ จากอำเภอวังชิ้น นายนิเวศ โกสินทร์ จากอำเภอวังชิ้น นางสาวกาญจนา ลาปู้ จากอำเภอวังชิ้น และนางสาวกรรณิการ์ บุญมาภิ จากอำเภอร้องกวาง
 
และทาง พลตรี สมพงษ์ แจ้งจำรัส ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์พร้อมด้วยพันเอกชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการคนกล้าคืนถิ่นของจังหวัดแพร่ โดยเยี่ยมบ้านของนางสาวกรรณิการ์ บุญมาภิ ที่บ้านแม่ทราย ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง และเยี่ยมสวนของนางชรินรัตน์ ทรงภักดี ที่บ้านหนองแขม ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งทั้ง 2 คน เคยทำงานที่กรตุงเทพมหานคร แต่เมื่อทราบโครงการคนกล้าคืนถิ่น เลยเข้าร่วมโครงการ เพื่อที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่บ้าน อยู่กับท้องถิ่นของตนเอง โดยมีการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและให้คำแนะนำ ทำให้สามารถมีรายได้โดยไม่ต้องย้ายถิ่นไปทำมาหากินที่อื่น ซึ่งทางกองทัพบกก็จะได้ขยายโครงการคนกล้าคืนถิ่นต่อไปในอนาคต /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว /พิมพ์
จำนวนคนอ่าน 271 คน จำนวนคนโหวต 0 คน