จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สาระน่ารู้
โครงการช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ก่อนที่จะพระราชทาน

วันที่ 19 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 200 คน)
วารสารประกันสังคม ปีที่ 21 เดือนธันวาคม 2558

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงศึกษาทดลองจนรู้จริง จากสภาพแวดล้อม ภูมประเทศจากความเห็นของราษฎร และนักวิชาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายและติดตามผลด้วยพระองค์เอง
 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ได้บูรณาการให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วทุกภาค โดยแบ่งออกเป็นประเภทโครงการได้ 8 ประเภท คือการพัฒนาแหล่งน้ำ เกษตรกรรม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอาชีพ สวัสดิการสังคม คมนาคม การสื่อสาร
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดตั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นตัวอย่างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนชนบท เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นแหล่งการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 แห่งทั่วประเทศ ที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดนราธิวาส เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรและประชาชนครอบคลุมทุกภูมิภาค
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนา ทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหา ความยากจนของราษฎรอย่างแท้จริง พระองค์ได้พระราชทานแนวคิดพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแก่นแท้การพัฒนาที่ยั่งยืน
 
ข้อมูลจาก: หนังสือรอยยิ้มของในหลวง
จำนวนคนอ่าน 201 คน จำนวนคนโหวต 0 คน