ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ประชาคมอาเซียน
การศึกษาไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 21 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 350 คน)

การศึกษาไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน การสร้างประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา ให้ประเทศไทยเป็น Education Hub มีการเตรียมความพร้อมในด้านกรอบแนวคิดคือแผนพัฒนาแห่งชาติ ที่จะมุ่งเน้นให้คนไทยมีความตระหนักรู้ของคนไทยในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนของประชาคมอาเซียน โดยมีการร่วมมือใน 3 ด้าน 1. ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2.การขยายโอกาสทางการศึกษาและ 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการและการจัดการศึกษา และการศึกษายังเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน โดยมีวิสัยทัศน์ของอาเซียน 2020 มีความสำคัญได้แก่ ความสำคัญในด้านการพัฒนามนุษย์ โดยประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆ การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรม นวัตกรรม การส่งเสริมการป้องกันคุณภาพการทำงานและการประกอบการรวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในความร่วมมือของอาเซียนในด้านการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือเฉพาะด้านการจัดการศึกษาในอาเซียนเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลกอีกด้วย
 
ในความร่วมมือของอาเซียนด้านการศึกษาส่งผลให้เกิดกระแสการแข่งขันในการให้บริการด้านการศึกษา การเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศ การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถาบันการอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นนานาชาติ และ World Class University โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสอน และเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดแรงงานในระดับชาติและภูมิภาค การนำMOU เป็นหลักสูตรระหว่างสถาบันของรัฐและเอกชนร่วมกันและจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียนร่วมกัน ในการพัฒนาอาจารย์และนักวิชาการ นักศึกษา เป็นแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งประเทศสมาชิกและคู่เจรจาโดยมีการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพของอาเซียน มีการปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาเช่นการให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคนิค การอาชีพการศึกษาในอาเซียนมีการพัฒนาโครงการความช่วยเหลือด้านเทคนิคเช่นการจัดการฝึกอบรมครูและโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระดับอุดมศึกษาและมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะในชุมชนโดยผ่านการศึกษาทางไกลมีการเรียนด้วยระบบไอที การศึกษาจึงเป็นส่วนสำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นอย่างมากทำให้การศึกษาไทยจึงต้องมีการพัฒนาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างมากเพื่อให้ทันกับแต่ละประเทศที่เข้าร่วมประชาคมอาเซียนอีกด้วย
 
นางสาวกัญธิชา ฤทธินารายณ์
จำนวนคนอ่าน 351 คน จำนวนคนโหวต 0 คน