ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่....รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า

วันที่ 16 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 368 คน)

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า ที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อสร้างเครือข่ายการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในทุกระดับ
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(16มี.ค.59) ที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายเชิงรุกของรัฐบาลในการสร้างเครือข่ายการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ด้วยหลักการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันปกป้องทรัพยากรป่าไม้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรกลุ่มปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทและทัศนคติ จากเดิมซึ่งเป็นผู้ชี้นำ/ผู้สั่งการ เป็นผู้ให้คำแนะนำ ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก เกิดความเชื่อใจซึ่งกันและกันในการทำงานร่วมกับประชาชน เพื่อร่วมกันปกป้องคุ้มครองผืนป่า โดยมีเป้าหมายที่กำหนดคือ "การพิทักษ์รักษาพื้นป่าไม้ให้มีสภาพสมบูรณ์ให้ได้มากที่สุด”
 
จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพนักงานพิทักษ์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งเป็นหลักสูตรนำร่องของสถาบัน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานลาดตระเวนในพื้นที่อนุรักษ์ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 100 นาย ทั้งนี้ "พนักงานพิทักษ์ป่า” ถือเป็นหัวใจที่สำคัญยิ่งในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ หากพนักงานพิทักษ์ป่าที่มีอาวุธประจำตัวปราศจากระเบียบวินัย ขาดความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่สำคัญในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปราศจากอุดมการณ์ในการทำงานแล้ว การปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ก็จะไร้ซึ่งประสิทธิภาพ จึงได้ประยุกต์หลักการและหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทางด้านการป้องกันและปราบปรามระดับปฏิบัติ มาจัดทำเป็นหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และเสริมสร้างอุดมการณ์ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานพิทักษ์ป่า อันจะทำให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว / พิมพ์
จำนวนคนอ่าน 369 คน จำนวนคนโหวต 0 คน