ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
งานสัมมนานานาชาติโลจิสติกส์ ครั้งที่ 4

วันที่ 17 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 314 คน)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

งานสัมมนานานาชาติโลจิสติกส์ ครั้งที่ 4 "Northern Logistics Forum 2016 ” และการสัมมนาเชิงธุรกิจ และการเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจ (Business Form and Business Matching ) กับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)
 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบไปด้วย สำนักงานจังหวัดเชียงราย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน กำหนดจะดำเนินการจัดงานสัมมนานานาชาติโลจิสติกส์ ครั้งที่ 4 "Northern Logistics Forum 2016 ” และการสัมมนาเชิงธุรกิจ และการเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจ (Business Form and Business Matching ) กับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) รวมถึงเพี่อให้เกิดการสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวระเบียบเศรษฐกิจ และเพิ่มช่องทางการค้าให้กลุ่มผู้ผิตสินค้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และกลุ่มประเทศ GMS และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AC
 
กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2559 กิจกรรมของโครงการจะประกอบด้วย กิจกรรม Road show แสดงผลิตภัณฑ์เด่นจากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน การสัมมนาเชิงเศรษฐกิจ โดยวิทยากรชั้นนำของประเทศ อาทิ ผู้แทนจาการกระทรวงคมนาคม/กระทรวงพาณิชย์/ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน /ดร.อักษรศรี พานิชสาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีน /ดร.วิทยา สุหฤทดำรง รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า / คุณนิยม โวรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย การบรรยายความคืบหน้าการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของภาคเหนือ เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS จากผู้แทนจาก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวระเบียบเศรษฐกิจ วันที่ 24 มีนาคม 2559 ภาคบ่าย การเจรจาจับคู่ธุรกิจ กับผู้แทนในกลุ่มประเทศ GMS วันที่ 25 มีนาคม 2559 นำผู้แทนจากกลุ่มประเทศ GMS ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน
 
ขอเชิญชวนมายังผู้ประกอบการธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนใจ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาเชิงธุรกิจ ตามวันเวลา สถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย โทร 053-1502 / 053-1501
จำนวนคนอ่าน 315 คน จำนวนคนโหวต 0 คน