ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
สภาวิทยาลัยชุมชนแพร่เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 11 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 297 คน)

สภาวิทยาลัยชุมชนแพร่เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2559

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ทางคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ กำลังดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 รวมทั้งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559

โดยให้ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบ สามารถยื่นใบสมัคร หรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ในวัน เวลาราชการ โดยสามารถจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือจัดส่งด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เลขที่ 33/13 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-5453-2191 โทรสาร 0-5453-2192

 

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์

 

จำนวนคนอ่าน 298 คน จำนวนคนโหวต 0 คน