ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

วันที่ 13 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 271 คน)

จังหวัดแพร่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น การขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดกลไกขับเคลื่อนภารกิจที่จำเป็น และประชาชนรอคอยให้ดำเนินการต่อไปได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ปฎิบัติมีความรับผิดชอบร่วมกัน ปราศจากการทุจริต   และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานกับสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ อันจะยังประโยชน์ต่อประชาชนและเทศ โดยเฉพาะด้านของการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

จังหวัดแพร่โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความปรองดองในพื้นที่ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มการเมืองท้องถิ่น กลุ่มสนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มทุนการเมือง กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น กลุ่มแกนนำมวลชนการเมือง, กลุ่มนักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชน กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง , กลุ่มข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ หอการค้าจังหวัด กลุ่ม/องค์กรที่ทำงานร่วมกับส่วนงานราชการ   และกลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำจิตวิญาณ ชาวบ้านทั่วไป กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง กลุ่มคนในท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการของรัฐ กลุ่มสาขาอาชีพ

                                                                

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์

จำนวนคนอ่าน 272 คน จำนวนคนโหวต 0 คน