ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่เร่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่ 15 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 334 คน)

จังหวัดแพร่จัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมการสัมมนาการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังการทุจริต

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า จากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และภาคอื่นๆในการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ทุกดรูปแบบอย่างเข้มแข็งทั่วทั้งสังคมไทย

ทางสำนักงานจังหวัดแพร่จึงได้จัดจัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมการสัมมนาการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังการทุจริต โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดการสัมมนา ที่โรงแรมแพร่นคราในเช้าวันนี้(15มี.ค.60) ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรที่มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้แก่ภาคประชาชนเกี่ยวกับช่องทาง สิทธิและบทบาทของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมติดตามสอดส่องการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็ง เป็นกลไกสำคัญในการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ

ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน สื่อมวลชน เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ รวม 150 คน

                                                                

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์

จำนวนคนอ่าน 335 คน จำนวนคนโหวต 0 คน