ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่กำหนดจัดบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 19 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 288 คน)

จังหวัดแพร่จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รับแจ้งจากนางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2560 นับเป็นมหามงคลอีกวาระหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบกับขณะนี้อยู่ในห้วงเวลาแห่งการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
จังหวัดแพร่โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560 ในวันที่ 28 มีนาคมถึง 31 เมษายน 2560 เพื่อให้พสกนิกร เยาวชน ประชาชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดี ศึกษา ฝึกฝนอบรมตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม สังคมเกิดความสงบสุข และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณที่ได้ถือปฏิบัติจนกลายเป็นวิถีชีวิตและประเพณีอันดีงามของไทย
 
จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนตามโครงการดังกล่าว สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วัดเจ้าคณะอำเภอและวัดที่เข้าร่วมโครงการทุกอำเภอ หรือที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054 – 625 496 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
จำนวนคนอ่าน 289 คน จำนวนคนโหวต 0 คน