ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
“จิตอาสา” สานต่อพระราชปณิธาน

วันที่ 21 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)

                   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากจุดกำเนิดดังกล่าว ก่อให้เกิดกระแสการร่วมอาสาทำความดีของประชาชน ให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ ในวันนี้จึงขอนำเสนอความหมายและคุณสมบัติของ "จิตอาสา” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนผู้ประสงค์จะสมัครเป็น "จิตอาสา” ของหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ หรือ ในสภาวะที่สังคมหรือประเทศเทศชาติต้องการความร่วมมือร่วมใจ ดังนี้

                   จิตอาสา (Volunteer Spirit Mind) ความหมายสากล หมายถึง จิตสำนึกแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจ พร้อมจะเสียสละเวลา ให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือ ลงแรง ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยลด แก้ปัญหา และสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม

                    คุณลักษณะหรือพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของ "จิตอาสา”

                     ๑. งดเว้นการกระทำที่จะส่งผลทำให้เกิดความชำรุดเสียหายของทรัพย์สินส่วนรวม

                     ๒. มีส่วนร่วมดูแล และรักษาทรัพย์สินส่วนรวม

                     ๓. เคารพสิทธิของผู้อื่นในการใช้ทรัพย์สินส่วนรวม

                     ๔. ใช้ชีวิตแบบ  "มีแต่ให้” มากกว่า "เอาแต่ได้” 

                     ๕. คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 

                      "จิตอาสา” จะต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตนดังข้างต้นเป็นอย่างน้อย นอกจากนี้ ควรมีส่วนร่วมดูแลสร้างสรรค์ ทำความดีให้เกิดเป็นรูปธรรมแก่สังคม ยึดหลักการ คือ ต้องมีความพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคม อุทิศตน เสียสละ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ หากท่านเป็นส่วนหนึ่งของผู้สมัครเป็น "จิตอาสา” และได้ประกอบคุณงามความดีแก่สังคมทั้งเป็นทางการหรือก่อตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มต่าง ๆ แล้ว ก็นับได้ว่า ท่านเป็นหนึ่งใน "จิตอาสา” ผู้สานต่อพระราชปณิธาณ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร-เทพยวรางกูร

จำนวนคนอ่าน 60 คน จำนวนคนโหวต 0 คน