จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
“จิตอาสา” สานต่อพระราชปณิธาน

วันที่ 21 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)

                   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากจุดกำเนิดดังกล่าว ก่อให้เกิดกระแสการร่วมอาสาทำความดีของประชาชน ให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ ในวันนี้จึงขอนำเสนอความหมายและคุณสมบัติของ "จิตอาสา” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนผู้ประสงค์จะสมัครเป็น "จิตอาสา” ของหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ หรือ ในสภาวะที่สังคมหรือประเทศเทศชาติต้องการความร่วมมือร่วมใจ ดังนี้

                   จิตอาสา (Volunteer Spirit Mind) ความหมายสากล หมายถึง จิตสำนึกแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจ พร้อมจะเสียสละเวลา ให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือ ลงแรง ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยลด แก้ปัญหา และสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม

                    คุณลักษณะหรือพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของ "จิตอาสา”

                     ๑. งดเว้นการกระทำที่จะส่งผลทำให้เกิดความชำรุดเสียหายของทรัพย์สินส่วนรวม

                     ๒. มีส่วนร่วมดูแล และรักษาทรัพย์สินส่วนรวม

                     ๓. เคารพสิทธิของผู้อื่นในการใช้ทรัพย์สินส่วนรวม

                     ๔. ใช้ชีวิตแบบ  "มีแต่ให้” มากกว่า "เอาแต่ได้” 

                     ๕. คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 

                      "จิตอาสา” จะต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตนดังข้างต้นเป็นอย่างน้อย นอกจากนี้ ควรมีส่วนร่วมดูแลสร้างสรรค์ ทำความดีให้เกิดเป็นรูปธรรมแก่สังคม ยึดหลักการ คือ ต้องมีความพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคม อุทิศตน เสียสละ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ หากท่านเป็นส่วนหนึ่งของผู้สมัครเป็น "จิตอาสา” และได้ประกอบคุณงามความดีแก่สังคมทั้งเป็นทางการหรือก่อตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มต่าง ๆ แล้ว ก็นับได้ว่า ท่านเป็นหนึ่งใน "จิตอาสา” ผู้สานต่อพระราชปณิธาณ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร-เทพยวรางกูร

จำนวนคนอ่าน 51 คน จำนวนคนโหวต 0 คน