จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
อกนร. มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าว

วันที่ 21 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)

คณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) มีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เห็นชอบในแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าว  4 ประเด็น คือ

1)   ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และอนุญาตทำงานให้กับ

แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา กลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง ที่ได้รับการตรวจสัญชาติแล้ว แรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ได้รับอนุญาตจากเดิมทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ขยายเวลาออกไปอีก 2 ปี ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เนื่องจากเป็นแรงงานที่ได้รับเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ (CI และ TD) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีสถานะเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับการคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ อันเป็นเป้าหมายสำคัญในการลดคนผิด เพิ่มคนถูก โดยแรงงานฯ ที่ได้รับการขยายเวลาจะต้องไปตรวจลงตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และขอรับอนุญาตทำงานก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2561

2)     ไม่ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และอนุญาตทำงานให้กับ

แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ แรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรสีชมพูที่ยังไม่ได้รับการตรวจสัญชาติที่จะสิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายไม่ต่ออายุ หรือเปิดจดทะเบียนใหม่ ประกอบกับประเทศต้นทางยังมีระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสัญชาติ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากมาดำเนินการตรวจสัญชาติ ภายในระยะเวลาที่กำหนดก็จะสามารถอยู่ในประเทศไทย และทำงานได้ต่อไปอีกจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 แต่หากสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตแล้ว ขอให้แรงงานที่ไม่ได้ตรวจสัญชาติเดินทางกลับประเทศต้นทางและหากประสงค์จะทำงานให้เข้ามาตามระบบ MOU 

3)   ไม่ขยายระยะเวลาการอนุญาต ให้อยู่ในราชอาณาจักร และอนุญาตทำงานให้กับ

แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติกลุ่มกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ ที่จะสิ้นสุด 1 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากกรมประมงได้ดำเนินการจดทะเบียนแรงงานประมงทะเล ตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนด การประมง พ.ศ.2558 และแรงงานได้เปลี่ยนสถานะเป็นกลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบ คัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง นอกจากนี้บางส่วนยังผ่านการตรวจสัญชาติเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มาขอรับใบอนุญาตทำงาน รวมทั้งมีการเปลี่ยนนายจ้างไปทำงานในประเภทกิจการอื่น อย่างไรก็ตาม หากมาดำเนินการตรวจสัญชาติภายในระยะเวลาที่กำหนด ก็จะสามารถทำงานได้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 หากเลยกำหนดขอให้แรงงานที่ไม่ได้ตรวจสัญชาติเดินทางกลับประเทศต้นทาง และหากประสงค์จะทำงาน ให้เข้ามาตามระบบ MOU ซึ่งกรมการจัดหางานได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมหารือกับประเทศต้นทางในการนำเข้าแรงงานประมงทะเลในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) 

4)     มาตรการระยะยาวในการให้แรงงานเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนเอกสาร CI และ

TD ให้เป็นหนังสือเดินทาง (Passport : PP) โดยมีสัดส่วนการจ้างงานตาม MOU เพิ่มมากขึ้น และเป็น MOU ครบทั้งหมดภายใน 31 มีนาคม 2563

                    ทั้งนี้ จะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ กรมการจัดหางาน ประสานกับหน่วยงานของประเทศต้นทาง ในการเร่งรัดแผนการตรวจสัญชาติ รวมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และดำเนินการแก้ไขทันที เพื่อให้กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับความคืบหน้าการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว รวมทั้งขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับ นายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติได้อย่างถูกต้อง โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และให้หน่วยงานด้านความมั่นคงติดตาม ตรวจสอบบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ฉวยโอกาสแสวงหาผลประโยชน์จากนายจ้างหรือแรงงานต่างด้าว เพื่อให้การตรวจสัญชาติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามเป้าหมาย ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านแรงงานของประเทศไทยในระดับสากล 

จำนวนคนอ่าน 60 คน จำนวนคนโหวต 0 คน