ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
อกนร. มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าว

วันที่ 21 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 83 คน)

คณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) มีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เห็นชอบในแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าว  4 ประเด็น คือ

1)   ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และอนุญาตทำงานให้กับ

แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา กลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง ที่ได้รับการตรวจสัญชาติแล้ว แรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ได้รับอนุญาตจากเดิมทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ขยายเวลาออกไปอีก 2 ปี ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เนื่องจากเป็นแรงงานที่ได้รับเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ (CI และ TD) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีสถานะเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับการคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ อันเป็นเป้าหมายสำคัญในการลดคนผิด เพิ่มคนถูก โดยแรงงานฯ ที่ได้รับการขยายเวลาจะต้องไปตรวจลงตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และขอรับอนุญาตทำงานก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2561

2)     ไม่ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และอนุญาตทำงานให้กับ

แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ แรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรสีชมพูที่ยังไม่ได้รับการตรวจสัญชาติที่จะสิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายไม่ต่ออายุ หรือเปิดจดทะเบียนใหม่ ประกอบกับประเทศต้นทางยังมีระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสัญชาติ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากมาดำเนินการตรวจสัญชาติ ภายในระยะเวลาที่กำหนดก็จะสามารถอยู่ในประเทศไทย และทำงานได้ต่อไปอีกจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 แต่หากสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตแล้ว ขอให้แรงงานที่ไม่ได้ตรวจสัญชาติเดินทางกลับประเทศต้นทางและหากประสงค์จะทำงานให้เข้ามาตามระบบ MOU 

3)   ไม่ขยายระยะเวลาการอนุญาต ให้อยู่ในราชอาณาจักร และอนุญาตทำงานให้กับ

แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติกลุ่มกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ ที่จะสิ้นสุด 1 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากกรมประมงได้ดำเนินการจดทะเบียนแรงงานประมงทะเล ตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนด การประมง พ.ศ.2558 และแรงงานได้เปลี่ยนสถานะเป็นกลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบ คัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง นอกจากนี้บางส่วนยังผ่านการตรวจสัญชาติเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มาขอรับใบอนุญาตทำงาน รวมทั้งมีการเปลี่ยนนายจ้างไปทำงานในประเภทกิจการอื่น อย่างไรก็ตาม หากมาดำเนินการตรวจสัญชาติภายในระยะเวลาที่กำหนด ก็จะสามารถทำงานได้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 หากเลยกำหนดขอให้แรงงานที่ไม่ได้ตรวจสัญชาติเดินทางกลับประเทศต้นทาง และหากประสงค์จะทำงาน ให้เข้ามาตามระบบ MOU ซึ่งกรมการจัดหางานได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมหารือกับประเทศต้นทางในการนำเข้าแรงงานประมงทะเลในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) 

4)     มาตรการระยะยาวในการให้แรงงานเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนเอกสาร CI และ

TD ให้เป็นหนังสือเดินทาง (Passport : PP) โดยมีสัดส่วนการจ้างงานตาม MOU เพิ่มมากขึ้น และเป็น MOU ครบทั้งหมดภายใน 31 มีนาคม 2563

                    ทั้งนี้ จะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ กรมการจัดหางาน ประสานกับหน่วยงานของประเทศต้นทาง ในการเร่งรัดแผนการตรวจสัญชาติ รวมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และดำเนินการแก้ไขทันที เพื่อให้กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับความคืบหน้าการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว รวมทั้งขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับ นายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติได้อย่างถูกต้อง โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และให้หน่วยงานด้านความมั่นคงติดตาม ตรวจสอบบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ฉวยโอกาสแสวงหาผลประโยชน์จากนายจ้างหรือแรงงานต่างด้าว เพื่อให้การตรวจสัญชาติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามเป้าหมาย ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านแรงงานของประเทศไทยในระดับสากล 

จำนวนคนอ่าน 84 คน จำนวนคนโหวต 0 คน