จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บ้านป่าตึงงาม ชุมชนปลอดขยะชนะเลิศระดับประเทศ

วันที่ 24 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 203 คน)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้คัดเลือกชุมชนบ้านป่าตึงงาม หมู่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ ประเภทชุมชนขนาดเล็ก ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี ๒๕๖๐

          ชุมชนบ้านป่าตึงงาม ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมชุมชนปลอดขยะตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อจังหวัดลำพูน ได้จัดส่งนักวิชาการมาให้ความรู้ด้านวิชาการ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะแก่ชาวบ้าน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าสัก วัดป่าตึงงาม รวมทั้งมีการตั้งคณะทำงานมาร่วมกับชุมชน วัด โรงเรียน ได้เข้ามาร่วมวางแผนและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านป่าตึงงาม ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้าน แบ่งการบริหารจัดการขยะต้นทางภายในชุมชนเป็น ๔ ประเภท ประกอบด้วย

. ขยะอินทรีย์ ครัวเรือนมีการคัดแยกเศษอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์ภายในบ้าน มีกิจกรรมทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ หรือหากมีงานบุญหรืองานศพในชุมชน จะรวบรวมขยะอินทรีย์ไว้ในถัง เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร ไก่  และมีถังสำหรับกำจัดขยะเปียก รวมทั้งเศษอาหารจากงานต่าง ๆ ในหมู่บ้านจะแยกเศษอาหารเพื่อนำไปเลี้ยงหมู

. ขยะรีไซเคิล มีการเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลเข้าสู่กิจกรรมกองทุนขยะเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยมีการบริจาคขยะร่วมกันเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายขยะกลับคืนสู่ชุมชนในรูปแบบของสวัสดิการชุมชน และมีการนำวัสดุรีไซเคิลมาประยุกต์ใช้ เช่น ทำป้ายจราจร ป้ายบ้านเลขที่ ท่อประปาเก่าที่แตกนำกลับมาทำเป็นตู้จดหมาย

. การจัดการขยะทั่วไป มีการคัดแยกขยะนำกลับมาทำสิ่งประดิษฐ์ การรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้วบริจาคแก่กองทุนหมู่บ้านเพื่อนำไปขาย การคัดแยกถุงพลาสติกขายให้กับบริษัทเอกชน

. การจัดการขยะอันตราย โดยคัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือนและนำมารวบรวมไว้ที่จุดรวบรวมของชุมชน เพื่อให้เทศบาลมาจัดเก็บ

นอกจากนี้ยังมีการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างชัดเจน เช่น กิจกรรมร้านค้าลดใช้ถุงพลาสติก เมื่อสมาชิกนำถุงผ้า หรือตะกร้ามาซื้อของครบทุก ๕๐ บาท จะได้รับส่วนลด ๑ บาท รวมทั้งมีการจัดสวัสดิการการดำเนินงานด้านการจัดการขยะของชุมชน เรียกว่า "กองทุนขยะรีไซเคิลหมู่บ้าน” โดยรายได้ที่ได้รับจากการจัดการขยะ เช่น การขายถุงพลาสติก การขายน้ำมันพืชใช้แล้ว จะถูกนำมาเก็บไว้ในกองทุน เพื่อเป็นสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษา เงินช่วยเหลือสมาชิกชุมชนกรณีเสียชีวิตหรือเจ็บป่วย รวมทั้งการพัฒนาด้านต่าง ๆ ภายในชุมชน

จากความสำเร็จชุมชนบ้านป่าตึงงาม ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชน และสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจในบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นต้นแบบให้ทุกชุมชนได้มาเรียนรู้ถึงกระบวนการและวิธีการดำเนินงานบริหารจัดการขยะ

จำนวนคนอ่าน 204 คน จำนวนคนโหวต 0 คน