จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บ้านระเบิกขาม ชุมชนปลอดขยะชนะเลิศระดับประเทศ

วันที่ 15 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 243 คน)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้คัดเลือกชุมชนบ้านระเบิกขาม หมู่ 5 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนปลอดขยะชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทชุมชนขนาดกลาง ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี ๒๕๖๐

          ชุมชนบ้านระเบิกขาม ได้เริ่มดำเนินจัดการขยะต้นทาง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดส่งนักวิชาการมาให้ความรู้ด้านวิชาการ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะแก่ชาวบ้าน มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชน เป็นหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และยึดหลัก บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน โดยนำหลัก ๓Rs มาประยุกต์ใช้ มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือนและได้มีการใช้ประโยชน์จากขยะที่เหลืออย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านระเบิกขาม ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้าน และกรรมการเยาวชน เป็นกลไกในการขับเคลื่อน คณะกรรมการเยาวชนหมู่บ้าน มีหน้าที่ตรวจและเก็บขยะมูลฝอยรอบหมู่บ้าน มีการปั่นจักรยานทุกวันเสาร์และรายงานผลผ่านเสียงตามสาย ทำกิจกรรมบริเวณฐานการเรียนรู้ ที่ครอบครัวตนเองดำเนินการ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมในสมุดทำความดี โดยคะแนนสะสมได้ใช้เป็นคะแนนจิตพิสัยในโรงเรียน โดยทุกครัวเรือนจะมีการคัดแยกขยะ และการลดการใช้ถุงพลาสติก เช่น พลาสติก แก้ว กระดาษ อะลูมิเนียม มีการจัดตั้งธนาคารขยะสะสมบุญ ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ทำน้ำหมักชีวภาพ ทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร ทำน้ำยาอเนกประสงค์จากน้ำหมัก เลี้ยงไส้เดือน ใช้วัสดุธรรมชาติแทนการใช้ถุงพลาสติก

นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ยืนต้นและพืชล้มลุก เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์รอบหมู่บ้าน มีกิจกรรมความสะอาดหมู่บ้านเป็นประจำทุกสัปดาห์ มีการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในงานประเพณีต่างๆ ของหมู่บ้าน

จากความสำเร็จชุมชนบ้านระเบิกขาม ถือเป็นเป็นพลังและความร่วมมือของชุมชนในการร่วมกันบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในการแปรรูปขยะและนำกลับมาใช้ใหม่ 

จำนวนคนอ่าน 244 คน จำนวนคนโหวต 0 คน