ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเทศไทยและเมียนมา ประชุมระดับวิชาการ เพื่อหารือ และแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว

วันที่ 15 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 85 คน)

                    ประเทศไทยและประเทศเมียนมา ประชุมระดับวิชาการ เพื่อหารือ และแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยการประชุม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี อำเภอหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ที่ประชุมได้หารือและเห็นชอบร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

                1. ความคืบหน้า ในการตรวจสัญชาติและการออกเอกสาร CI ของทางการเมียนมา ขณะนี้มีผลการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเอกสารรับรองบุคคล (CI) ผ่าน Counter Service จำนวน 766,295 คน เป็นกลุ่มบัตรสีชมพู จำนวน 419,461 คน กลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง (ใบจับคู่) จำนวน 346,834 คน โดยฝ่ายเมียนมา ตรวจสัญชาติและออกเอกสาร CI ให้แรงงาน จำนวน 623,794 คน กลุ่มบัตรสีชมพู 381,099 คน ใบจับคู่ 242,695 คน คงเหลือที่ต้องพิสูจน์สัญชาติจำนวน 529,635 คน โดยทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้แล้วเสร็จทันระยะเวลาที่กำหนด โดยจะจัดชุดโมบาย (Mobile Team) ไปยังจังหวัดที่มีแรงงานเป็นจำนวนมาก และจัดลำดับคิว ในการให้บริการพิสูจน์สัญชาติ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ ร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                2. กระบวนการจัดส่งแรงงานเมียนมา เข้ามาทำงานตาม MOU โดยนายจ้างจะชี้แจงสัญญาจ้าง สวัสดิการต่างๆ ให้แรงงานทราบอย่างชัดเจน และติดประกาศระเบียบข้อบังคับของบริษัทไว้ในสถานที่ทำงานเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งอนุมัติจัดสรรจำนวนความต้องการจ้างแรงงาน (Demand Letter) ตามความต้องการที่แท้จริง และลงโทษบริษัทจัดหางาน นำเข้าแรงงาน ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบแจ้งบัญชีรายชื่อ บริษัทจัดหางานและสถานประกอบการที่ขึ้นบัญชีดำ (Black List) ให้แต่ละฝ่ายรับทราบ พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงลดขั้นตอนการดำเนินการตาม MOU ให้สะดวกรวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม นอกจากนี้ การอนุญาตนำเข้าแรงงานตาม MOU ให้กับบุคคลธรรมดา ทางการเมียนมาจะจัดส่งแรงงานตาม Demand Letter

                   3. ผลการหารือคณะทำงาน นำเข้ามาทำงานแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ทางการไทยแจ้งให้ทางการเมียนมา ทราบถึงผลการประชุมคณะทำงานฯ ว่า ค่าตอบแทนสำหรับแรงงานประมงเป็นรายเดือนๆ ละ 12,000 บาท โดยนายจ้างจัดสวัสดิการอาหาร และที่พักให้กับแรงงานตามความเหมาะสม จ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร และนายจ้างจัดทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิต หรือประกันอุบัติเหตุ โดยฝ่ายไทยขอให้แจ้งเงื่อนไขการจ้างแรงงานประมงผ่านช่องทางการทูต เพื่อจะได้ประสานไปยังผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียดต่อไป

                   ทั้งนี้ ทางการเมียนมา จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไป ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

จำนวนคนอ่าน 86 คน จำนวนคนโหวต 0 คน