จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงพลังงานสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 15 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)

                  กระทรวงพลังงานเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ 2561 ให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ขนาดรวม 1,500 กิโลวัตต์ เพื่อใช้ในหน่วยงานภายใต้ "โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้งานในโรงพยาบาล วิทยาลัยเทคนิค และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์”

                 สำหรับโครงการดังกล่าวจะมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายใต้กำกับ ประกอบด้วย

                 1. ติดตั้งโซลาร์ฟาร์มในพื้นที่คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์  รวมถึง พื้นที่ว่างเปล่าในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ส่วนกลาง) ขนาด 1,000 กิโลวัตต์ 1 ระบบ และระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ความจุพลังงานไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 150 กิโลวัตต์ชั่วโมง 2 ระบบ

    2. ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ขนาด 300 กิโลวัตต์ ณ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาเขตวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

   3. ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ขนาด 200 กิโลวัตต์ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาเขตวิทยาลัยเกษตรนราธิวาส

                   ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการ ภายในต้นปี 2561  โดยระบบโซลาร์เซลล์จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในหน่วยงานได้ถึง 2,006,314 หน่วยต่อปี คิดเป็นมูลค่า 8,326,202 บาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1,183 ตันต่อปี รวมทั้ง ใช้เป็นระบบผลิตไฟฟ้าสำรองในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ สาธิตและเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปในอนาคตอีกด้วย

จำนวนคนอ่าน 74 คน จำนวนคนโหวต 0 คน