ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 2

วันที่ 15 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 81 คน)

                   กระทรวงการคลังเสนอโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อจัดทำเป็นโครงการของขวัญปีใหม่ 2561 เน้นเรื่องการหาบ้านให้คนยากจน และสร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ การมีงานทำ การศึกษา และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อยกระดับความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของคนในสังคม

                   นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง จัดทำมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ที่ผ่านการคัดกรองสิทธิ์แล้วจำนวน 10.4 ล้านคน ซึ่งจำนวนนี้ มีประชาชนที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี รวม 5 ล้านคน ที่จะได้รับความช่วยเหลือก่อนเป็นอันดับต้น

                   แนวทางโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย มี 4 มาตรการย่อย ได้แก่

                    1. มาตรการสร้างงาน สร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียน โดยกลุ่มเป้าหมายสำคัญ คือช่วงอายุ 18-60 ปี ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ หลุดพ้นจากความยากจน โดยให้กระทรวงแรงงานไปสำรวจความต้องการในการใช้แรงงานในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำความคืบหน้ามาหารือถึงแนวทางการดึงผู้มีรายได้น้อยเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างตรงจุด

                    2. มาตรการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการทำธุรกิจส่วนตัว

                    3. มาตรการส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับการศึกษา ยกระดับความรู้ การอบรมทักษะแรงงาน

                    4. มาตรการส่งเสริมให้มีการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

                   เมื่อมาตรการดังกล่าวได้จัดทำแล้วเสร็จ กระทรวงการคลังจะนำไปเสนอกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน ซึ่งแต่ละกระทรวงจะมีงบประมาณด้านการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่แล้ว และจะมีการประชุมร่วมกัน เพื่อปรับแนวคิดให้ไปในทิศทางเดียวกัน และคาดว่าจะใช้งบประมาณไม่สูงมากเพราะส่วนใหญ่เป็นการนำโครงการเก่าที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
จำนวนคนอ่าน 82 คน จำนวนคนโหวต 0 คน