จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชื้อเพลิงจากธรรมชาติ ไบโอดีเซล

วันที่ 28 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)

                    ไบโอดีเซล คือ น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผ่านการผลิตมาจากน้ำมันพืช หรือไขมันสัตว์ผสมกับเอทานอล (Ethanol) หรือ เมทานอล (Methanol) เพื่อให้ได้เชื้อเพลิงโมเลกุลเล็กลง ซึ่งจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลและสามารถใช้ทดแทนได้

ไบโอดีเซลที่เหมาะสมกับการนํามาใช้กับเครื่องยนต์มากที่สุด และมีคุณสมบัติเหมือนกับน้ำมันดีเซล คือไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันพืชหรือน้ำมันจากไขสัตว์ที่นํามาผ่านกระบวนการทรานเอสเตอริฟิเคชัน เพื่อให้ได้สารเอสเทอร์เป็นไบโอดีเซลแบบแท้จริง หรือเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า ไบโอดีเซลแบบเอสเทอร์ ซึ่งปัจจุบันมีการนําไปใช้อย่างกว้างขวางในหลายประเทศ เช่น สหพันธรัฐเยอรมัน สหรัฐอเมริการวมถึงประเทศไทย

สําหรับประเทศไทยโครงการศึกษาไบโอดีเซล เกิดขึ้นจากแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นว่าประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันในอนาคต จึงได้ทรงมีพระราชดําริให้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาร่วมดําเนินงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้สร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ขนาดเล็ก ณ สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ขนาดเล็กมีกําลังการผลิตวันละ ๑๑๐ ลิตร ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดนราธิวาส ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เริ่มมีการผลิตไบโอดีเซล และนํามาทดลองใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลของรถยนต์

กองงานส่วนพระองค์ที่วังไกลกังวล ซึ่งใช้งานได้ดีและไม่เกิดผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ กับเครื่องยนต์ดีเซล วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีการติดตั้งระบบผลิตเอทิลเอสเตอร์โดยโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และปัจจุบันประเทศไทยไม่มีจำหน่ายน้ำมันดีเซล ๑๐๐% แล้ว ที่วางจำหน่ายกันอยู่คือ น้ำมันดีเซลผสม B๕ (ส่วนผสมจากปาล์ม ๕%) ตามที่กฎหมายกำหนด โดยในแต่ละยี่ห้อจะมีส่วนผสมน้ำมันปาล์มอยู่ที่ ๕% - ๗%

คุณสมบัติสําคัญของไบโอดีเซลที่แตกต่างจากน้ำมันดีเซล คือ สามารถย่อยสลายได้โดยกระบวนการทางชีวภาพ ไม่เป็นพิษสามารถเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีเขม่าควันที่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ นอกจากนี้ การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับของที่ใช้แล้ว ขณะเดียวกันการสนับสนุนให้มีการซื้อขายน้ำมันที่ใช้แล้วทําให้ลดอัตราการใช้น้ำมันทอดซ้ำ ลดอัตราเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็ง เนื่องจากน้ำมันที่ใช้แล้วมีสารไดออกซิเจนที่เป็นสารก่อมะเร็ง ที่สําคัญในเชิงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ การนำน้ำมันดีเซลที่ผลิตได้เองในประเทศมาใช้ร่วมกับน้ำมันดีเซล เป็นการลดการนําเข้าน้ำมันดิบ เพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร และเสถียรภาพความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยในอนาคต 

จำนวนคนอ่าน 47 คน จำนวนคนโหวต 0 คน