จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กำหนดจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ ประจำปี 2561

วันที่ 4 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 201 คน)

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กำหนดจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาคุณภาพประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รับแจ้งจากนางจงเดือน สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่า ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2561 ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาคุณภาพประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561 ในรูปแบบกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างสังคมคุณภาพ และประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ แก่เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปอย่างเป็นรูปธรรม ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สามารถกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.parliament.go.th/innovation หรือ อีเมล์ democinnovation@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 (กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อสังคมไทยคุณภาพ”) ปิดรับสมัครวันที่ 19 มกราคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิวันที่ 26 มกราคม 2561 จัดสัมมนาในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561
 
การส่งผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตยเข้าประกวด 1 ทีมต่อ 1 ผลงาน และต้องจัดทำเป็นรูปเล่ม หรือวีดิทัศน์ประกอบการพิจารณาพร้อมทั้งกรอกเอกสารประกอบการพิจารณาตามแบบที่คณะกรรมการฯ กำหนดให้ครบถ้วนส่งมาทางเมล์ democinnovation@gmail.com หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
 
ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นวิถีชีวิต กิจกรรม สิ่งประดิษฐ์ สื่อ ค่านิยม ประเพณี หรือการสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเสริมสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ เช่นการบริหารจัดการในด้านการปกครองและการบริหารชุมชน หมู่บ้าน หรือองค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมชุมชน และธรรมาภิบาล เป็นต้น โดยนวัตกรรมประชาธิปไตยที่เสนอ ต้องแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับเงินรางวัลทั้งประเภทนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา และประเภทชุมชน หรือองค์กร ดีเด่น 1 แสนบาท ดีมาก 7 หมื่นบาท ดี 5 หมื่นบาท และชมเชย 2 หมื่นบาทตามลำดับ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.parliament.go.th/innovation /
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว 1
จำนวนคนอ่าน 202 คน จำนวนคนโหวต 0 คน