ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กำหนดจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ ประจำปี 2561

วันที่ 4 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 217 คน)

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กำหนดจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาคุณภาพประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รับแจ้งจากนางจงเดือน สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่า ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2561 ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาคุณภาพประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561 ในรูปแบบกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างสังคมคุณภาพ และประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ แก่เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปอย่างเป็นรูปธรรม ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สามารถกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.parliament.go.th/innovation หรือ อีเมล์ democinnovation@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 (กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อสังคมไทยคุณภาพ”) ปิดรับสมัครวันที่ 19 มกราคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิวันที่ 26 มกราคม 2561 จัดสัมมนาในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561
 
การส่งผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตยเข้าประกวด 1 ทีมต่อ 1 ผลงาน และต้องจัดทำเป็นรูปเล่ม หรือวีดิทัศน์ประกอบการพิจารณาพร้อมทั้งกรอกเอกสารประกอบการพิจารณาตามแบบที่คณะกรรมการฯ กำหนดให้ครบถ้วนส่งมาทางเมล์ democinnovation@gmail.com หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
 
ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นวิถีชีวิต กิจกรรม สิ่งประดิษฐ์ สื่อ ค่านิยม ประเพณี หรือการสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเสริมสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ เช่นการบริหารจัดการในด้านการปกครองและการบริหารชุมชน หมู่บ้าน หรือองค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมชุมชน และธรรมาภิบาล เป็นต้น โดยนวัตกรรมประชาธิปไตยที่เสนอ ต้องแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับเงินรางวัลทั้งประเภทนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา และประเภทชุมชน หรือองค์กร ดีเด่น 1 แสนบาท ดีมาก 7 หมื่นบาท ดี 5 หมื่นบาท และชมเชย 2 หมื่นบาทตามลำดับ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.parliament.go.th/innovation /
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว 1
จำนวนคนอ่าน 218 คน จำนวนคนโหวต 0 คน