จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

วันที่ 6 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 330 คน)

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สร้างความสมานฉันท์ ร่องฟอง-น้ำชำ เกมส์ ประจำปี 2561
 
นางประชิต กาทองทุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลร่องฟอง ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการสร้างเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง และยังสามารถฝึกฝนจนเป็นนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเมืองได้ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สร้างความสมานฉันท์ ร่องฟอง-น้ำชำ เกมส์ ประจำปี 2561 ขึ้น
 
โดยเช้าวันนี้(6ม.ค.61) ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดการแข่งขันต้านยาเสพติด สร้างความสมานฉันท์ ร่องฟอง-น้ำชำ เกมส์ ประจำปี 2561 ทั้งนี้เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันหันมาออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งเกิดจิตสำนึกและเจตคติที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกันอันจะนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล เป็นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น ตามนโยบายการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ของกระทรวงมหาดไทย
 
สำหรับตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นั้นมี 9 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพที่ขึ้นชื่อคือช่างตีเหล็กผลิตเครื่องมือทำการเกษตรเช่น จอบ เสียม มีด พร้า เคียว และเป็นแหล่งตัดเย็บเสื้อผ้าที่ขึ้นชื่ออีกตำบลหนึ่งของจังวัดแพร่ พร้อมโชว์ชุดผ้ามัดย้อมของแต่ละสีมาร่วมการแข่งขันอย่างสวยงาม ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายของตำบลร่องฟอง และโชว์การเต้นบาสโลบโชว์อีกด้วย /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว /พิมพ์
จำนวนคนอ่าน 331 คน จำนวนคนโหวต 0 คน