จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ร่วมโครงการกองทุนการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านวังเลียง อำเภอลอง

วันที่ 18 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 460 คน)

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังเลียง ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการกองทุนการศึกษา ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(18ม.ค.61) เวลา 11.15 น. ที่โรงเรียนบ้านวังเลียง ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปดำเนินการเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการกองทุนการศึกษา ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแนวทางให้ประธานองคมนตรี ดำเนินการให้สถานศึกษาในโครงการกองทุนศึกษาเป็นตัวอย่างในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน ให้ครูมีจิตวิญาณแห่งความเป็นครูที่ดี รวมทั้งให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ถูกต้อง ตลอดจนมีความพร้อมทั้งกายและใจ เพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดี และมีการงานที่ดีต่อไปในอนาคต
 
จังหวัดแพร่นั้นมีสถานศึกษาในโครงการกองทุนศึกษาจำนวน 4 แห่งประกอบด้วยโรงเรียนบ้านน้ำแรม อำเภอสอง โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม อำเภอร้องกวาง โรงเรียนสรอยเสรี (สะ-หรอย-เส-รี) อำเภอวังชิ้น และโรงเรียนบ้านวังเลียง อำเภอลอง
 
ภายหลังจากได้พบปะกับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และนายเอกชัย ใจก๋องแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเลียง และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบถึงปัญหาอุปสรรค และความต้องการของทางโรงเรียนแล้ว ทาง พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เยี่ยมชมให้กำลังใจแก่เด็กนักเรียนที่รับประทานอาหาร อยู่ในโรงอาหาร และพบปะคณะครูและเจ้าหน้าที่
 
สำหรับโรงเรียนบ้านวังเลียง ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่นั้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 149 คน มีครูและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 17 คน โดยเป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีกิจกรรมการปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงหมู เลี้ยงปลา ปลูกพืชเช่น ส้ม และหม่อน เพื่อนำมาเป็นทุนอาหารกลางวันของโรงเรียน ปัญหาสำคัญในขณะนี้ของโรงเรียนบ้านวังเลียงคือขาดครูผู้สอน เนื่องจากครูส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นที่ เมื่อเข้ามาสอนแล้ว ก็ขอย้ายกลับภูมิลำเนา /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
จำนวนคนอ่าน 461 คน จำนวนคนโหวต 0 คน