ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่มอบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครแรงงาน

วันที่ 30 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 119 คน)

จังหวัดแพร่มอบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครแรงงาน เพื่อเชิดชูเกียรติในความเสียสละของอาสาสมัครแรงงานประจำตำบลที่ได้ทำคุณประโยชน์ จำนวน 80 ราย
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(30มี.ค.61) ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครแรงงาน และเครือข่ายแรงงานของจังหวัดแพร่ จำนวน 80 คน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในความเสียสละของอาสาสมัครแรงงานประจำตำบลที่ได้ทำคุณประโยชน์ โดยปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 3 ปี
 
นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดแพร่กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน มีนโยบายสำคัญในการดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงาน และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ โดยคำนึงถึงการนำบริการด้านแรงงานลงสู่พื้นที่อย่างครอบคลุมและทั่วถึง จึงได้มีการจัดตั้งกลไกการทำงานโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เรียกว่า อาสาสมัครแรงงานประจำตำบล หรือ อสร. โดยการแต่งตั้งของผู้ว่าราชการจังหวัด ปัจจุบันจังหวัดแพร่มีอยู่จำนวน 78 คน และมีเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานอีกกว่า 50 คน กระจายดูแลประชาชนวัยแรงงานอยู่ทั่วทุกตำบลในจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานก่อให้เกิดการบูรณาการด้านอาสาสมัครแรงงานระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานร่วมกัน /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
จำนวนคนอ่าน 120 คน จำนวนคนโหวต 0 คน