จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคาร (09/02/2561)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (22/01/2561)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ จำนวน 121 รายการ (16/01/2561)
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประกาศขายทอดตลาดข้าวเปลือกเสื่อมสภาพ ฤดูนาปี 2559 (04/01/2561)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 10/2560 จำนวน 77 รายการ (13/12/2560)
ไปรษณีย์ไทยประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเช่าเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ตลาดเมืองพาน (16/10/2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง ของ อบต.แม่ป้าก จำนวน 12 โครงการ (13/08/2560)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 73 รายการ (13/08/2560)
     
จังหวัดแพร่จัดพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถพยาบาล รถกู้ชีพ (22/06/2561) ชาวอำเภอลอง จังหวัดแพร่สืบทอดอาชีพทำแคบหมูขนาดใหญ่ขาย สร้างรายได้ (22/06/2561)
จังหวัดแพร่มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (21/06/2561) จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (21/06/2561)
จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2561 ระดับจังหวัด (20/06/2561) จังหวัดแพร่ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม (20/06/2561)
จังหวัดแพร่นำหน่วยแพทย์ พอ.สว. และอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนพื้นที่อำเภอลอง (20/06/2561) จังหวัดแพร่กำหนดจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 (20/06/2561)
จังหวัดแพร่.........เงาะโรงเรียนเตรียมออกสู่ตลาด สดๆจากสวนถึงมือผู้บริโภค (20/06/2561) จังหวัดแพร่มอบโฉนดที่ดิน เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 66 พันแปลง เราทำความดีด้วยหัวใจ (19/06/2561)
จังหวัดแพร่จัดงาน “ผ้าแพร่....แพรพรรณภูษา สู่สากล” (18/06/2561) วัดสระบ่อแก้ว จังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานฟื้นฮีตฮอยเป็งปุดไหว้สาอุปคุตเจ้า ตักบาตรเป็งปุ๊ด (18/06/2561)
จังหวัดแพร่เชิญชวนประชาชนร่วมเป็น “ตาวิเศษ” สอดส่องผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร (18/06/2561) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย (18/06/2561)
จังหวัดแพร่จัดอบรมอาสาสมัครชุมชน ในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด (15/06/2561) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและมอบความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า (15/06/2561)
ชาวตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ขานรับนโยบายจังหวัด 3 ภารกิจสำคัญ (15/06/2561) เชิญชวนชาวแพร่ เสนอชื่อละครโทรทัศน์ไทยสมัยรัชกาลที่ 9 (15/06/2561)
จังหวัดแพร่ขอเชิญเที่ยวงาน “ผ้าแพร่....แพรพรรณภูษา สู่สากล” (14/06/2561) ไปรษณีย์จังหวัดแพร่ร่วมรณรงค์เปิดขายไปรษณียบัตรโครงการทายผลฟุตบอลโลก 2018 ลุ้นโชคร่วม 40 ล้านบาท (14/06/2561)
จังหวัดแพร่เปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ (14/06/2561) โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่จัดพิธีบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว (13/06/2561)
     
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่ (04/06/2561)
ประกาศ เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 ทางอินเตอร์เน็ต (13/03/2561)
ความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น ประเด็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (06/03/2561)
ศอ.บต.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สอดรับนโยบายรัฐบาล “ไทยนิยม ยั่งยืน” (06/03/2561)
“ร้านไปรสนีย์กรุงสยาม” ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” (06/03/2561)
รัฐบาลแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายโดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน (06/03/2561)
ข้อดีของบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ป้องกันการทุจริต (06/03/2561)
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เน้นสร้างโอกาสชีวิตรอบด้าน 4 มิติ (14/02/2561)
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” (14/02/2561)
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “กาวยประภา” (28/12/2560)
เชื้อเพลิงจากธรรมชาติ ไบโอดีเซล (28/12/2560)
สวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 2 (15/12/2560)
กระทรวงพลังงานสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (15/12/2560)
ประเทศไทยและเมียนมา ประชุมระดับวิชาการ เพื่อหารือ และแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว (15/12/2560)
บ้านระเบิกขาม ชุมชนปลอดขยะชนะเลิศระดับประเทศ (15/12/2560)