วันนี้...ที่สามอ่าว
การป้องกันอุบัติภัยทางถนน 7 อันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 5 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 150 คน)

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีนี้ ประจวบฯ เน้นหนักการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด พร้อมสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัย ตามการรณรงค์ ที่ว่า สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม
 
              ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวีระ ศรี วัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 เพื่อหารือแนวทาง การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556 ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 11-17 เมษายน 2556 ใช้ชื่อในการรณรงค์ ว่า สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมาย ลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ ให้เหลือน้อยที่สุด จากปี 2555 ที่ผ่านมา ที่เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 51 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ จำนวน 55 คน และจำนวนผู้เสียชีวิต 3 ราย
              โดยประธาน คณะกรรมการฯ ได้เน้นหนักเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งประกอบด้วย 6 มาตรการ คือ 1.การควบคุมความเร็วการขับขี่, 2.การควบคุมการกการเมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ, 3.การจัดพื้นที่เล่นน้ำที่มีความปลอดภัย โดยให้จังหวัดประกาศพื้นที่เล่นน้ำปลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด, 4.การเล่นน้ำสงกรานต์ท้ายรถกระบะให้มีความปลอดภัย โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการบรรทุกคนท้ายรถกระบะเพื่อเล่นน้ำสงกรานต์เป็นความผิดตาม พรบ.จราจรทางบก เพื่อป้องปรามไม่ให้มีการกระทำผิด และเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ที่อาจเกิดขึ้น, 5.การความคุมการใช้รถจักรยานยนต์ หากผู้ขับขี่กระทำความผิดกฏหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจว่ากล่าว ตักเตือนและยึดรถไว้ก่อน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น, 6.การควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้บังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด โดยเฉาพะอย่างยิ่งการห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง
              นอกจากนี้ยังได้มอบให้หน่วยงานจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร. อาสาสมัครกู้ภัย บูรณาการ จัดตั้งจุดสกัด จุดตักเตือน จุดบริการ ทั้งถนนสายหลัก สายรอง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงจุดตัดทางรถไฟ ตรงจุดที่ไม่มีเครื่องกั้นอัตโนมัติ ให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนถนนที่ชำรุดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการซ่อมแซม พร้อมติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟเตือนให้เห็นอย่างชัดเจน
               และเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ เล่นน้ำสงกรานต์ ให้ช่วยรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เล่นน้ำสงกรานต์ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ส่วนการกำหนดพื้นที่เล่นน้ำที่มีความปลอดภัย ปราศจาคแอลกอฮอล์ทุกชนิด ก็ให้ท้องถิ่นต่างๆ รายงานรูปแบบงานให้จังหวัดได้รับทราบ เพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ และพัฒนาให้เป็นแม่แบบของงาน ตามวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามให้ที่อื่นๆได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดงานกันต่อไป
 
พีรพัฒน์ /ข่าว
จำนวนคนอ่าน 151 คน จำนวนคนโหวต 0 คน