ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณหน้าวัดสมถะ ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ความยาว 140 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 26 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 181 คน)
 

             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณหน้าวัดสมถะ ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ความยาว 140 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 16,465,000 บาท (สิบหกล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 3,000 บาท(สามพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560  ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dpt.go.th/ratchaburi/main/หรือwww.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3232-1852 และโทรสารหมายเลข 0-3232-3283 ในวันและเวลาราชการ

 

จำนวนคนอ่าน 182 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี